Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е № АБ -11- 148 ОТ 08 .07.2009 ГОДИНА

8 Юли 2009

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ -11- 148 от 08 .07.2009 година

Управление С, УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че със Заповед № РД-5-319/ 06.07.2009 год е одобрен проект за Подробен Устройствен План – План за регулация за УПИ ІХ и УПИ Х-общ. в кв.2 по регулационния план на с. Иглика, Община Болярово,с отреждане за жилищно строителство.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват одобрения ПУП- ПРЗ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление пред ЕРС чрез Кмета на Община Болярово

СПЕЦИАЛИСТ “С,УТ и БКС”……………………

/Зл.Иванова/

  •