Начало » Новини » Новинa
Актуално
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

10 Юли 2009

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143; тел. 042/692 200; факс 042/602 447 Интернет страница: УУУ. Мг. пеу. е-коу. Ьк ; Ел. поща:

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 75 - ПР/2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание нл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. З и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал. З, чл. 8 т. 2, чл. 40 ал, 3 и ал. 4 и уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и/инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение „Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа и доизграждане на канализация с пречиствателно съоражение на с. Мамарчево" в имот № 026001 в землището на с. Мамарчево, общ. Болярово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител Община Болярово, гр. Болярово, ул. „Димитър Благоев" № 7

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, машабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

• Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващата

водопроводна мрежа, доизграждане на канализация и изграждане на пречиствателна

станция за отпадъчни води. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 11

- Други инвестиционни предложения, буква „в" - пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1), за която, на основание чл. 93, ал.1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

• Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване

на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганата дейност,

инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващата

водопроводна мрежа, доизграждане на канализация и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет на пречистване 700 еквивалентни жители. Постъпилите в нея отпадъчните води първо ще преминават през механично стъпало, след което ще постъпват в биореактори за биологично пречистване - четири модула. В процеса на пречистване се образува активна утайка, гъсто населена с микроорганизми и притежава добри седиментационни свойства. С помощта на аерационна система и биодискове се осигурява необходимото количество кислород за поддържане на жизнената дейност на микроорганизмите. От тук пречистената вода постъпва в утаителни басейни и се зауства в съответния повърхностен водоприемник. Модулите са покрити и изцяло под земята. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение не са големи и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

• Разглежданите площадки предвидени за реализация на инвестиционното

предложение нямат връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или

друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни

предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от

увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната

среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

• Инвестиционното предложение предвижда пречистването на битови отпадъчни

води и не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими

природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в

района. Земята, предназначена за промяна е с площ от 1.298 дка. Имотът, в който е

предвидено да се реализира инвестиционното предложение е с начин на трайно

ползване „Нива", категория на земята при неполивни условия пета. Земята е

собственост на община Боляр,ов,о «„граничи с. река, .в която ще се заустват

пречистените води.

• Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне

и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности,

отделящи замърсени отпадъчни води. Пречистването на битови отпадъчни води не е

свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на

атмосферния въздух, тъй като модулите ще бъдат вкопани и покрити плътно, а

пречистената вода е прозрачна и без мирис. Единствено при строителството на

малката ПСОВ ще се образуват незначителни количества строителни и битови

отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от общината.

• Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и

дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще

предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при

строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на

машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен

район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху

населението на с. Мамарчево, растителния и животинския свят.

• Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията на

инвестиционното предложение, но при вземане на необходимите мерки, свързани

със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат

сведени до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлени имоти № 026001

в землището на с. Мамарчево, общ. Болярово, собственост на възложителя.

Ш. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

• Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от

извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените

територии. Около площадките няма обявени защитени природни територии по

Закона за защитените територии, което изключва възможността за въздействие на

инвестиционното предложение. Разглежданата площадка не засяга и потенциални

защитени зони о.т Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко

разположената зона е „Дервентски възвишения 1" с код ВС 0000218, предназначена

за опазване на природните местообитания и е отдалечена на около 1,4 км южно от

площадката/ Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на

защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите

местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени,

силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови

паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата

и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут

или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще

асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансграничии въздействия, същност, големина, комплсксност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

• Териториалният -обхват на въздействие в резултат на строителството и

експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките

на разглеждания поземлен имот № 026001 в землището на с. Мамарчево, общ.

Болярово.

• Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, който е отдалечен от

населеното място. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде

краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от

различните индивиди.

• Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично

въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на

Република България и освен това пречистването на отпадъчните води не е

свързано с емисии във въздуха, водите, почвите и генерирането на отпадъци.

Заустването във водоприемника ще бъде след получаване на разрешително за

ползване на воден обект от съответната Басейнова дирекция.

• Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на

инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания

парцел и няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг

план дейности. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се

променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно.

Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на

експлоатация на ПСОВ и е напълно обратимо.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

• Възложителят е уведомил за намерението си кметството на с. Мамарчево и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

*

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно - процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

НАНЧОВИДЕВ

Директор ма.РЖЗСШ/рфра Загора

Дата: 06Ж2009 г.

  •