Начало » Новини » Новинa
Актуално
У В Е Д О М Л Е Н И Е

14 Юли 2009

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.4 , ал .2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка със създаване на публично-частно партньорство, Община Болярово и “ ОЙРО БИЛДИНГ ГРУП” ЕООД, уведомяват жителите на с.Ситово и община Болярово, че имат инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаичен парк, ел.подстанция и надземен електропровод в имоти №№ 000312,000178,000163,000182,000165 и 000094 се в землището на с.Ситово, община Болярово.

1. Данни за възложителите : Община Болярово , гр.Болярово, ул.”Димитър Благоев „ № 7 , лице за контакти : Пенка Атанасова- еколог на община Болярово ;

“ ОЙРО БИЛДИНГ ГРУП” ЕООД

УПРАВИТЕЛ: ВОЛФГАНГ ПЕТЕР ХИНЦ

ГР.БУРГАС

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност;

Община Болярово съвместно с „ ОЙРО БИЛДИНГ ГРУП ” ЕООД възнамерява да изгради фотоволатичен парк и ел.подстанция в имоти, както следва :

№ на имота Землище, местност Категория на земята по площи Начин на трайно ползване Собственост Обща площ на имота /дка /

000312 с.Ситово

„ ЕРЕНА „ 918,733 дка- IX

169,825 дка- VII

88,712 дка - III Пасище, мера „ОЙРО БИЛДИНГ ГРУП” ЕООД 1177,275

000178 с.Ситово

„ЕРЕНА” 7,636 дка -VII Храсти „ОЙРО БИЛДИНГ ГРУП” ЕООД 7,636

000163 с.Ситово

„ЛОЗЯТА ” 246,521 дка- VII Храсти „ОЙРО БИЛДИНГ ГРУП” ЕООД 246,521

000182 с.Ситово

„САРЪ ГЬОЛ ” 20,108 дка- X

11,088 дка -VII Храсти „ОЙРО БИЛДИНГ ГРУП” ЕООД 31,196

000165 с.Ситово

„ГЕРДЕМЕ” 187,011 дка -VII Храсти „ОЙРО БИЛДИНГ ГРУП” ЕООД 187,011

000094 с.Ситово

„ЕРЕНА” 725,223дка- IX

4,48 дка- VII

114,872 дка - III Храсти ОБЩИНА

БОЛЯРОВО 844,575

Общо заета площ 2494,214 дка

Предвижда се също и изграждане на надземен ел.провод от подстанцията в имота до подстанция Елхово, с приблизителна дължина на трасето около 17 км. Съществува вероятност дължината на трасето на надземния ел.провод да се намали до 2 км.

Основните процеси включват : СМР по монтажа на РV системите. С изработването на подробните устройствени планове се предвижда Пл % на застрояване 50-70 % .

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение- Няма;

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура-

Площадката се разполага в землището на с. Ситово, община Болярово , имоти №№ 000312, 000178, 000163, 000182, 000165, 000094 , и попада в защитени зони от Европейската мрежа Натура 2000 – “Дервентски възвишения 1” с код BG 0000218 за опазване на местообитанията и “Дервентски възвишения “ - BG 0002026 за опазване на птиците

Не се предвижда промяна на съществуващата или направа на нова пътна инфраструктура, не се очаква трансгранично въздействие.

Достъпът до имотите се осъществява от съществуващи пътища - собственост на община Болярово , както следва :

-За имот 000312 – от имот 000191- полски път, който обрамчва целият имот и е собственост на Община Болярово;

-За имот 000178 – от имот 000169- четвъртокласен път, собственост на Община Болярово, и имот 000179- полски път, собственост на общината;

-За имот 000163 - от имот 000160- полски път, собственост на Община Болярово и от имот 000169- четвъртокласен път;

-За имот 000182- от имот 000169- четвъртокласен път и от имот 000175- полски път, собственост на Община Болярово;

-За имот 000165- от четвъртокласен път- имот 000169, собственост на Община Болярово;

- За имот 000094- от 000096- полски път, собственост на Община Болярово и от имот000103- четвъртокласен път.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията :

В инвестиционното предложение се предвижда използване на земя от Поземлен фонд, на която се променя предназначението и се изключва от него.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Дейността не е свързана с изхвърлянето на отпадъци, които биха замърсили съседни терени или почвите в района. Не се очаква емитиране на вредности, които биха се отразили неблагоприятно върху почвените характеристики. Отпадъците , генерирани по време на строителството ще се съхраняват в подходящ вид до изнасянето им от обекта .

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО :............................................

/ ХРИСТО ХРИСТОВ /

УПРАВИТЕЛ НА «ОЙРО БИЛДИНГ ГРУП»:………………..

/ ВОЛФГАНГ ХИНЦ/

  •