Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО

29 Юли 2009

Двадесет и второто заседание на Общински съвет Болярово

Янка Микова

С обсъждане и приемане на отчет за организацията на работата на общинската администрация в общината във връзка с Наредба № 1 на ОбС Болярово по опазване на обществения ред, пожарната и аварийната безопасност и административно-наказателната практика за периода 2002 – 2008 г. и предложения за промени в Наредбата започна двадесет и второто заседание на местната власт, което се проведе на 29 юли от 09,30 часа. Общинските съветници дискутираха и гласуваха също така отчета на ОбС Болярово за първото шестмесечие на 2009 г., както и отчетите за работата на кметските наместници на Крайново и Странджа. На заседанието се разгледаха и приеха и докладни записки относно: избор на комисия, която да изготви предложенията за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели за Районен съд Елхово; промяна в размера на лимита за телефонни разговори, командировки и консумативи на общинските съветници; предложение за закупуване от община Болярово на недвижим имот собственост на ЗПК „Индже войвода-94” – в ликвидация с. Попово, намиращ се в Попово; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Крайново; предложение за удължаване на срока за договор за наем на язовир публична общинска собственост на община Болярово от 3 години на 6 години с предварително внасяне на сумите за наема и влагане на инвестиции по почистване и укрепване на язовирите, съгласно изискванията на Гражданска защита; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Мамарчево и Иглика; предложение за обявяване на урегулиран поземлен имот IX в кв. 32 по плана на гр. Болярово от публична общинска собственост в частна общинска собственост и отреждането му в три самостоятелни имота.

  •