Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТЧЕТЕ РАБОТАТА СИ ПО НАРЕДБА № 1 НА ОБС БОЛЯРОВО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНАТА ПРАКТИКА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 2002 – 2008 ГОДИНА

29 Юли 2009

Общинската администрация отчете работата си по Наредба № 1 на ОбС Болярово за опазване на обществения ред, пожарната и аварийна безопасност и административно наказателната практика за времето от 2002 – 2008 година

Янка Микова

Законът за административните нарушения и наказания определя общите правила за административните нарушения и наказания, реда за установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания и осигурява необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите.

Общинските съвети при издаване на наредби определят съставите на административните нарушения и съответстващите на тях наказания, предвидени в ЗМСМА. За всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му. Това стана ясно от секретаря на общината Ангел Тодоров на двадесет и второто заседание на местната власт.

За административни нарушения могат да се предвиждат и налагат следните административни наказания: а/ обществено порицание; б/ глоба; в/ временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Придобитите от нарушителя вещи в резултат на нарушението се отнемат в полза на държавата, независимо от тяхното количество и стойност.

Всички тези основни положения на Закона за административните нарушения и наказания се прилагат при установяване на нарушения и налагане на наказания по Наредба № 1 на ОбС Болярово за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност. Наредба № 1 на ОбС Болярово е приета с Решение по протокол № 20 от 04.04.2002 г. от Общински съвет Болярово и е обнародвана на 09.05.2002 г. във вестник „Крайгранична искра".

Съгласно чл. 9 ал. 4 от Наредба № 1 въз основа на акта се издава наказателно постановление от кмета на общината или с делегирани права със заповед от секретаря на общината. Контрол по Наредба №1 на ОбС Болярово е възложен и на определени със заповед от кмета на общината специалисти от общинската администрация.

По Наредба № 1 през 2006 г. са констатирани 21 нарушения с акт; през 2007 г. - 17 нарушения с акт; 2008 г. - 20 нарушения с акт; 2009 г. - 13 нарушения с акт. По Наредба № 2 за опазване чистотата и околната среда в община Болярово са констатирани за 2006 г. - 9 нарушения с акт; 2007 г. - 24 нарушения с акт, от които са обжалвани и отменени З с решение на ЕРС; 2008 г. - 6 нарушения с акт; 2009 г. - 6 нарушения с акт. По Закона за опазване на селскостопанското имущество са констатирани нарушения със съставени актове за 2007 г. - 1 нарушение с акт; 2008 г. - 1 нарушение с акт и наказателното постановление е отменено.

По Закона за местните данъци и такси са констатирани за 2005 г. - 46 нарушение с акт, като за всички актове са издадени НП; 2006 г. - 126 нарушения с акт; 2007 г. - 128 нарушения с акт; 2008 г. - 67 нарушения с акт; 2009 г. - 36 нарушения с акт. От направения анализ се вижда, че общинската администрация много добре е работила по изпълнение на Наредба № 1 на ОбС Болярово.

Независимо от това обаче е необходимо да се подготви нова Наредба на ОбС Болярово за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност, която да се възложи на специалисти юристи и да се докладва в Комисията по законността, след което да се предложи в ОбС Болярово за приемане.

  •