Начало » Новини » Новинa
Актуално
СЪОБЩЕНИЕ

10 Септември 2009

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГР. Я М Б О Л - уведомява всички собственици на имоти в землището и населеното място на с. Странджа , че на основание чл.46, ал.1 и 2 от ЗКИР са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на имотите в землището на с. Странджа,Община Болярово и обявени в ДВ бр. 68/ 25.08.2009 г.

Материалите са изложени в отдел «ТСУ» при Община Болярово за справки и консултации.

Заинтересованите лица могат да направят това до 27.09.2009 г., като носят всички документи за собственост и налични строителни книжа свързани с имотите им.

При необходимост от корекция се подават писменни възражения в същия срок до С Г К К – Я М Б О Л с копия от приложените документи за исканото изменение.

Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Я м б о л

  •