Начало » Новини » Новинa
Актуално
РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № 5 - 4/2009 Г.

1 Октомври 2009

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143; тел. 042/692 200; факс 042/602 447 Интернет страница: УУУ.Мг'пеу.е-рру.Ъг; Ел. поща:

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ 5 - 4/2009 г.

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2, чл. 92, т. 1, чл. 94, ал. 1 т. 2, чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2 ал. 1, т. З буква „а", чл. 39 ал. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: "Изграждане на ветропарк" в имоти с № № 037056, 037057, 037058, 037059, 037060, 037061, 037062, 037063, 000314, 037066, 037079, 037129, 037069, 037072, 037073, 037075, 037076, 037077, 000193, 037082, 037083 и 037086 в землището на с. Шарково, общ. Болярово. възложител „Еко Енергия 07" ООД гр. Сливен, кв. "Кольо Фичето" бл. 26, вх. Ж, ап. З

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждането на двадесет и два броя вятърни генератори с максимална мощност за всеки до 3000 Квт, височината на кулите е от 60 до 110 м. и диаметър на ротора около 80 м. Инвестицията ще се развие върху двадесет и два имота с обща площ 204,893 дка, които са собственост на възложителя. Мощността на ветрогенераторите ще се определи от резултатите от провеждания собствен ветроенергиен одит. От него ще се определи плътността на ветровата мощ, която е основната характеристика за оценка на ветровия потенциал и ще определи възможността за разполагане на предвидените двадесет и два броя ветрогенератори. Най-общо се разполагат по един във всеки от описаните имоти. Ветрогенераторите ще бъдат свързани в една обща линейно-трансформаторна схема. Групата от 22 броя генератори ще бъдат свързани чрез подземна кабелна линия към съществуващ ел.провод 20кУ.

Основните компоненти на всеки един ветрогенератор са вятърна турбина и кула. Роторът е в основата на вятърната турбина. Той задвижва генератор, който произвежда електричество. Основни компоненти са ротор - генератор - опашка, която насочва ротора по посока на вятъра.

Кулата осигурява на вятърната турбина височина, с цел по-добро изложение на вятъра. Основата на кулата е с бетонов фундамент, върху който се монтира металната конструкция, състояща се от цилиндрични метални тръби. Кулата е оборудвана със система от кабели и електроника за качествено преобразуване на произведената от турбината електроенергия, така че да е съвместима с електрическата система, да е защитена от късо съединение и др.

Електромер отчита количеството електричество, произведено от турбината. Трансформаторът е точката, където вятърната система се свързва с Националната електрическа система.

Командните съоръжения са разположени в кулата, в която ще са монтирани трансформатор, компютър и стълба за достъп до гондолата с генератора. По този начин не се налага изграждането на допълнителни сгради за оборудването и трафопост към всеки ветрогенератор.

Като вариант за модел ветрогенератори са разгледани тип "КОКВЕХ"и тип „УЕ8ТА8", Типът на перките на ротора е МК. 37,5, а броят им е три перки.

Генераторът включва при скорост на вятъра около 4 м/с и преустановява работата си при скорост 25 м/с. Оптималната скорост на вятъра за максимална производителност е 13 м/с. За всеки ветрогенератор ще се изгражда стоманобетонов фундамент с размери: ширина - 15 м, дължина - 15 м и дълбочина З м. При тези размери общата площ на фундамента е 225 м2, а обемът му е 675 м3. Във фундамента се оставят анкерни болтове, свързани с неговата арматура. Към тях се захваща тялото на кулата, което се състои от отделни части конусни тръби. Монтажът на елементите на кулата и на турбината върху нея, ще става с автокран. Площадките на ветрогенераторите са в близост до с.Шарково, до което ще се ползва националната пътна мрежа. От селото до местата на ветрогенераторите, по време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използват съществуващите полски пътища. Поради това няма нужда от изграждането на нови пътища или промяна на съществуващата пътна мрежа в района на ветроенергийния парк.

Свързването на ветроенергийния парк с националната електрическа система ще стане чрез използването на съществуващ трафопост 20 кУ.

От трафопоста чрез съществуващи въздушни електропроводи ще се осъществи връзка с най-близката подстанция.

поради следните мотиви:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите

и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството

и експлоатацията. В заключението, експертите по ОВОС предлагат, въз основа на

извършения анализ и оценка, одобряване осъществяването на инвестиционното

предложение при изпълнение на предложените мерки.

2. Инвестиционното предложение не засяга защитени със закон територии и местообитания и

територии със специфичен санитарен статут. Имотът, в който ще се реализира

инвестиционното предложение попада в защитени зони от Екологичната мрежа Натура

2000 „Дервентски възвишения 1" с код ВС 0000218 за опазване на местообитанията на

дивата флора и фауна, „Дервентски възвишения" с код ВС 0002026 и „Малко Шарково" с

код ВС 0002027 за опазване на птиците. Според изготвения Доклад за оценка на

съвместимост вероятността за увреждане на местообитанията на дивите птици и други

видове животни, предмет на опазване в засегнатите защитени зони е малка, тъй като

инвестиционното предложение предвижда промяна предназначението на по-малко от 10 %

(18,405 дка) от цялата площ на всички имоти (204,893 дка) за изграждане на фундаментите,

като останалата площ ще се запази по предназначение. След приключване на строителните

дейности земята ще се облагороди и рекултивира. Почвения слой ще се отнеме, събере и

депонира, след което ще се използва за облагородяване на засегнатите терени. Това има

значение за почвените обитатели служещи като трофична база за редица птици и бозайници

в района. В този район това е първото по-мащабно ИП, като в радиус от 10 км. няма

подобни предвидени и реализирани инвестиционни предложения. В такъв случай не може

да се говори за значителен кумулативен ефект. Шумът и движението причиняващи

безпокойство на местните гнездящи птици, ще е сведен до минимум, поради факта, че ИП

ще се изгражда поетапно през извън размножителния период за повечето видове птици.

Достъпът на хора и превозни средства също ще е минимизиран, като тяхното присъствие

ще се осъществява само при необходимост, както и при задължителните проверки свързани

със строителството и експлоатацията на обектите. Избраният от инвеститора район, попада

в община с концентрирано присъствие на царски орли, но е извън гнездовата територия на

вида и по-точно в зона с по-слабо въздействие, според информация и карта на ФПС „Зелени

Балкани" с вх.№ 408/03.02.2009г. Съществува естествено и риск за сблъсък с витлата на

перките на птиците, но в този район вероятността е по-малка, защото е извън гнездовата

територия на царския орел. Освен това според „Националната стратегия за биологичното разнообразие в България" обектът е разположен извън обсега на описаните за страната традиционни миграционни пътища - „Виа Понтика", „Виа Аристотелис" и известните в орнитологията по малки по долините на р. Тунджа, южно от гр. Ямбол и р. Марица. Теренът има ниско планински и хълмист характер с надморска височина от 100 до 400 м. Пролетта е ранна като 266 дни в годината са с температура над 5 градуса , като средните годишни валежи са малки 500 - 600 мм , което предполага хубаво време и намалява риска от сблъсъка с перките, поради по-добра видимост. Според данни от радиотелеметрш провеждана от ФПС „Зелени Балкани" в Сакар и Дервенски възвишения на 2 маркирани с радиопредаватели царски орли от 1 гнездо за периода (2007г. - 2008г.) се установява че основно двойката се е движела в районите около селата Горска поляна, Момина църква Вълчи извор, Ружица, Дъбово, Попово, общ. Болярово, Жребино, Кирилово, Бояново, общ Елхово, които са на повече от 7 км. от територията предвидени за изграждането н! вятърните генератори. Вятърните генератори ще са разположени на голямо разстояние о' влажни зони, язовири, крайбрежни ивици, които са предпочитано място за преминаване н: реещи се птици. В близост до разглеждания район няма пещери, около които с концентрират значителни количества прилепи и така въздействието върху технит популации ще е незначително.

3. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лиц< Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и е проведена среща за обществен обсъждане. Представен е протокол от общественото обсъждане. Не са постъпил мотивирани възражения по законосъобразност срещу реализацията на инвестиционно! предложение.

и при следните условия:

I. За фазата на проектиране:

1. Да се предвиди използване на сонарна система за ранно предупреждаване и откриване 1

прелетни птици, която да предотвратява сблъсъци с турбините като спира работата им т

време на преминаване на ятата, особено в периода на активна пролетна и есенна миграция.

бъдат оборудвани най-близко разположените едно до друго съоръжения, но не по-малко

50% от общия им брой.

2. Да се предвиди подходящо оцветяване и сигнализация на вятърните генератори, а перките

бъдат покрити с антирефлексна боя.

3. Свързващата електропроводна линия да е от подземен тип.

4. Да се предвиди рекултивация на площадките след привършване монтажа

съоръженията, с оглед предотвратяване на ветрова и водна ерозия. Следва да бг

предвидено затревяване и озеленяване на площадките с храстова и нискостебле

дървесна растителност от автохтонни видове - червена хвойна, жасмин, космат д'

брекиня, дива круша и др. Биологичната рекултивация ще възстанови и подоС

ландшафта в района и ще създаде нови екологични ниши.

П. По време на строителството:

5. Да не се извършват дейности с тежка строителна механизация през периода март - юни,

като тогава е гнездовия период на птиците и строителните дейности могат да доведат

компрометиране на формирането на брачни двойки, гнезденето, измътването на яйцат

отглеждането на малките.

6. Изкопните работи да се извършват без използването на взривни вещества.

7. В случай, че при извършването на изкопните работи бъдат разкрити находки с качеств;

исторически, археологически или културни паметници, работата следва да бъде незабг

прекратена и информирани компетентните органи по Закона за паметниците на културата -Община Болярово и Историческия музей.

8. След приключване на строително-монтажните работи площадките да се почистят от натрупани

строителни и битови отпадъци, които да .се депонират на определени от Община Болярово

места.

9. Да не се допуска съхраняване на земни маси извън предвидените площадки. Съхраняването на

повърхностния хумусен пласт и оползотворяването му по предназначение да се извършва

според изискванията на чл. 43 от ЗООС.

III. По време на експлоатацията:

10. Да не се допуска оставянето на биоразградими отпадъци и хранителни продукти на открито,

тъй като биха могли да привлекат по-голям брой птици в района.

11. Да се извършва два пъти годишно мониторинг на орнитофауната в района на ветропарка, от

правоспособен специалист по време на пролетните и есенни миграции, като след итичане на

съответния период, резултатите да се представят в РИОСВ Стара Загора.

12. С докладването по т. 11, да се представя в РИОСВ Стара Загора информация за всеки случай на

изключване на ветрогенератор в резултат на сработване на сонарните системи.

IV. План за изпълнение на Мерките за предотвратяване, намаляване или където е възможно,

прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда по чл.96, ал.1 т.6

от Закона за опазване на околната среда

№ по ред Предвидени мерки Етапна изпълнение Резултат от изпълнение на мерките

1. Атмосферен въздух

А. - За намаляване вредното прахово въздействие върху атмосферата при товарене,разтоварване,транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали да се оросява терена на строителната площадка Строителство Намаляване на праха от: изкопно-насипни работи, временно складиране на инертни материали и др.

2. Земи и почви

А - Отнемане и депониране на хумуса на определените за целта места; Строителство - последващо използване на хумуса по предназначение -за възстановяване на нарушените терени.

Б Рекултивация на засегнатите терени с храстова и нискостеблена дървесна растителност от автохтонни видове След приключване на строителството Няма да бъде допуснато развитие на ерозионни процеси.

3. Растителен и животински свят

3.1 Растителен свят

А - Озеленяване и засаждане на местни дървесни видове след приключване на строителните работи. експлоатация Максимално запазване на растителността, засаждане на ниска храстова растителност и трева.

3.2 Животински свят

А Използване на сонарна система за експлоатация Опазване на прелитащите

ранно предупреждаване и откриване

на прелетни птици, която да

предотвратява сблъсъци с турбините

като спира работата им по време на

преминаване на ятата, особено в

периода на активна пролетна и есенна

миграция

Отпадъци

- Битовите и строителните отпадъци да

се събират, като не се допуска

разпиляване и да се извозват на

определено от общ. Болярово място;

Генерираните отработени масла и

излезли от употреба луминисцентни

лампи да се третират от лица

притежаващи разрешително за

дейности с отпадъци по Закона за

управление на отпадъците.

експлоатация постоянно

птици.

Предотвратяване замърсяването генерираните отпадъци.

от

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението ш ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започналс осъществяването на инвестиционното предложение.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 14-дневен срок 01 съобщаването му по чл. 99, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда пред Министъра на околната среда и водите и в 14-дневен срок пред Административен съд Стара Загора.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ Стара Загора.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

  •