Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО

23 Октомври 2009

Двадесет и пето заседание на Общински съвет Болярово

Янка Микова

На 27 октомври от 09,30 часа местната власт в Болярово ще проведе редовното си двадесет и пето заседание. На него общинският съвет ще обсъди работата на общинската администрация по събиране на задълженията на общината от длъжници и нередовни наемодатели. Ще се подложат на дискусия както отчетите на кметските наместници на селата Златиница и Ситово, така и отчетът за организация на работата по Наредба № 2 на ОбС Болярово за опазване на околната среда и административно-наказателната практика за периода 2003 – 2008 година – преценка от необходимост за изменение и допълнение на Наредбата.

На сесията общинските съветници ще разгледат и докладни записки относно: безвъзмездно предоставяне на имоти общинска собственост на ПК „Напредък” – Болярово на основание параграф 26 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кооперациите; участие на община Болярово с проектно предложение в проект „Красива България” на Министерството на труда и сациалната политика; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2009 г.; ПУП – план зарегулация и застрояване за кв. 14 с. Стефан Караджово; предложение до Апелативния съд – Бургас за избиране на трима съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол.

Заседанието ще завърши с изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

  •