Начало » Новини » Новинa
Актуално
ВИЗИТКА

23 Октомври 2009

ВИЗИТКА

София Димитрова Минева е родена в с. Крайново. Има висше педагогическо образование от ВТУ «СВ. Св. Кирил и Методий». Работи като учителка по български език и литература в училищата в с. Воден, с. Мамарчево и ЕСПУ гр. Болярово. От 1986 до 1999 г е директор на СОУ «Д-р Петър Берон» - гр. Болярово. От 01.01.2000 г. до момента е директор на дирекция «Хуманитарни дейности и инвестиционна политика» в община Болярово.

Има две дъщери и трима внука.

МОТО: Колкото по-малко шум вдига човек, толкова повече работа върши

ИНТЕРВЮ

-Г-жо Минева, каква е ролята на Европейския съюз за развитието на творчеството и иновациите в областта на образовението и културата, като се има предвид, че 2009 г. е обявена за година на творчеството и иновациите?

-В началото на месец януари тази година ЕС обяви 2009 година за година на творчеството и иновациите. Девизът на годината е: “Използвай въображението си, твори, бъди новатор”. Замисълът на Европейската година на творчеството и иновациите е да се повиши съзнанието за значението на творчеството и иновациите като ключови фактори за лично, социално и икономическо развитие. Като набляга на творчеството и иновациите ЕС цели да поощри развитието на творческия и иновационен потенциал на всеки един от нас, което е от значение за бъдещия облик на Европа в условията на глобална конкуренция.

Европейската година включва информационни кампании, насърчаване на добрите практики, срещи и конференции и да подпомага редица проекти на местно, национално и европейско ниво.

В тази връзка в Министерство на образованието и науката е изготвен календар на дейностите, които се проведоха под логото на Годината на творчеството и иновациите. Това е така, защото образованието и обучението са определящи фактори за подсилване на творчеството, иновационните постижения и конкурентноспособността. Училищата и учителите играят важна роля в стимулирането и откриването на креативни умения и таланти. Талантът и творчеството трябва да се откриват и насърчават от най-ранна детска възраст. Затова в училищата трябва да се създават благоприятни условия за творчество и иновации, да се създава среда, в която младите хора да развиват своите таланти и творчески способности.

И в този смисъл действително е необходимо творчеството и иновациите да се превърнат в девиз и в областта на българското образование.

-Какво според Вас може да се направи на местно равнище за насърчаване на творчеството и иновациите във Вашата сфера?

-Дефинициите, които ЕК дава на творчеството и иновациите съответно са: творчество – дейност на въображението, насочена към постигане на резултати, които са едновременно оригинални и стойностни; иновация – нов или доказано значим продукт/предмет или услуга/ или процес, нов маркетингов метод или нов организационен метод, бизнес-практика, организация на работното място или външни отношения.

Това, което следва да направим на местно ниво е действията ни да бъдат фокусирани върху създаване на благоприятни условия за творчество и иновации в училище и превръщането на тези въпроси в приоритет.

Всяко дете носи в себе си предизвикателството да създава нови неща, а грижата на училището и всички хора, ангажирани с образованието, е да създава подходящи условия за откриването и развитието на детското творчество. Акцентирането върху творческите възможности на учениците е в унисон с една от целите на националната стратегия за развитие на училищното образование, насочена към развитие на потенциала на всяко дете. Планирането и реализирането на дейности в училище, които да дадат възможност за изява и развитие на творческите заложби на децата от нашите училища, ще бъде начин за превръщането на тази цел в реална практика на училището. Този акцент е в контекста и на обществените очаквания, а именно превръщането на училището в привлекателно място за децата и в поле за конструктивни изяви.

Новаторството трябва да бъде стимулирано, защото индивидуалността на ученика може да изпъкне именно по този начин – чрез поощряване на неговите дарби. Необходимо е стимулиране и за учителите, които изграждат у своите ученици мотивираност и инициативност като основни качества, върху които се гради способността за творчество и иновации.

Поставянето на въпроса за творчеството и иновациите е повод за размисъл както на учителите, така и на родителите дали и доколко подкрепят децата в тяхното развитие и дали в забързания делник се прави всичко възможно за това.

-Каква според Вас е връзката между творчеството, културата и образованието от една страна и предизвикателствата на живота в съвременното общество?

-Образователната система, културната сфера и творческият процес са основните мостове към духовното извисяване на всяка нация и в частност на отделния регион.

Финансовите ограничения, с които трябва да се справяме днес провокират към провеждане на по-гъвкава политика в тези насоки. Защото стимулирането на важни области като горепосочените е ценна инвестиция в бъдещето.

А творците са тези, които чрез индивидуалната си дарба оформят утрешния културен облик на България пред Европа и света.

-Г-жо Минева, имате ли усещането, че на дейността на Вашата дирекция се крепи духовният живот в общината? Кои са най-значимите културни прояви на Болярово?

-Би могло да се каже. Но с условието, че всичко се планира и реализира със съдействието и на читалищните дейци, учителските колективи, кметства и кметски наместничества, пенсионерски клубове и др.

Културният живот в общината и през 2009 година се организира съгласно Календар за културните дейности във връзка с принципите на Закона за закрила и развитие на културата за опазване и обогатяване на културно-историческото наследство и съхраняване на местните традиции и обичаи.

Детският фолклорен събор “ Върбова свирка свири “ чертае облика на културния ни живот и е визитната картичка на общината в културен аспект както в региона на Югоизточна България, така и зад граница. Съборът определено вече е празник на традицията, защото през 2009 година трябваше да се проведе неговото тринадесето издание. Ежегодно той се превръща в мост между поколенията и посланик на дружба и междукултурно сътрудничество.

Важно място в общинския културен календар заемат местните празници и чествания, защото те съживяват нашето родолюбие и духовно активизират хората от общината.

През последните няколко години особено място в културния живот на общината заемат родовите и землячески срещи, събори, прегледи, годишнини на учебно-възпитателни заведения и читалища, изграждане, откриване и освещаване на църковни храмове, презентации на книги с истории на населените места, изграждане и откриване на паметни плочи на загиналите във войните и други. Всички те се отбелязват с необходимите тържественост и достойнство. Културни събития от местно значение с такъв характер бяха предвидени и вече се проведоха в селата Странджа, Воден, Крайново, Камен връх, Попово, Вълчи извор, Ситово, Голямо Крушево и др.

Селищните празници, организирани през последните години и стремежът да се съхрани и предаде на поколенията живота на хората в миналото бяха повод за написване и отпечатване на книги, съдържащи историята на селища от общината . С подкрепата на общината са отпечатани книги за Ст. Караджово, Попово, Голямо Крушево, Странджа, Горска поляна, Воден, Ситово и Болярово.

Срещите с авторите на тези книги и с други творци на словото, организирани със съдействието на общината, всякога са се превръщали във вълнуващо духовно преживяване за всички участници в тези мероприятия, а представянето на техните многопосочни изследвания за родния им край, получават вълнуващ отзвук сред присъстващите.

-Вие като директор на дирекция “Хуманитарни дейности и инвестиционна политика” какво предвиждате в близкото бъдеще за развитието на образованието и културата на територията на общината?

-Образованието винаги е било приоритет в политиката на общината и общинския съвет. Най-важната задача, която стои пред общината по отношение на образованието е неговото материално осигуряване. И двете училища на територията на общината разполагат с добра материално-техническа база. Ежегодно в капиталовата програма на общината се планират средства за ремонтни дейности, като по този начин материалната база на функциониращите училища и детски градини се поддържа в добро състояние. Това, според финансовите възможностите на общината, ще продължи и в бъдеще. Ще продължат финансовите ангажименти на общината и по отношение на дефицитните учителски кадри, разходи за пътуващи учители, столово хранене и поевтиняване на ученическата храна и др.

Във връзка с поставения в началото въпрос за творчеството и иновациите, е необходимо да създадем стимули за талантливи деца и учителите, които работят за откриване и развитие на детските дарби и творческия потенциал на всяко дете. Надяваме се по този начин да накараме учителите с творчески нагласи и директорите с новаторски инициативи да предприемат практически действия за развитие на училищната среда.

Присъединяването на България към Европа изисква от нас още по-ревниво да пазим своето културно наследство, за да запазим националната си идентичност и да укрепне националното ни самочувствие. Това ни задължава и занапред да работим целенасочено, по систематизирани и конкретни показатели, а именно:

1. По-нататъшно развитие на трансграничното културно сътрудничество между община Болярово и общините Виса и Кофчаз от Република Гърция и Република Турция.

2. По-интензивна и разнообразна читалищна дейност, модернизиране на читалищата, за да могат да удовлетворят потребностите на хората от новото хилядолетие.

3. Популяризиране и разрастване на ДФС “Върбова свирка свири” за изява на млади дарования и откриване на нови таланти във фолклорната област.

4. Ежегодно провеждане на творчески срещи с гостуване на местни творци.

5. Подготовка и издаване на литературен алманах за местни творци.

6. Подготовка и издаване на сборник с фолклорни творби от боляровския край.

7. Утвърждаване на земляческите срещи по населени места като форма за опазване на родовата памет.

8. Да продължим да планираме специален фонд за културни мероприятия, провеждани от общината, читалищата, учебните заведения, кметствата и кметските наместничества.

-Бъдещето на един град зависи от младите хора. Какво прави Вашата дирекция за тяхното задържане?

-По мое мнение на младите хора в общината е нужна по-пълноценна реализация – личностна и професионална. Повече места за културен отдих може би.

Според проведено преди известно време допитване до 30 млади хора в Болярово на тях им липсват основно места за пълноценно прекарване на свободното време. Като основни проблеми, мотивиращи младежите да останат в Болярово пък се очертаха: разкриването на работни места, качествено образование и здравеопазване, възможности за разкриване на частен бизнес.

Това са задачи, за които общинското ръководство трябва да търси решение в близко бъдеще.

Когато говорим за задържане на младите хора в община като сериозен проблем се очертава задържане на учениците от 7 и 8 клас в нашето училище. Тук е ролята на директора и учителския колектив, които следва съвсем сериозно и задълбочено в началото на учебната година да анализират причините, поради които децата излизат от Болярово и да се набележат конкретни мерки за ограничаване на този процес в бъдеще.

-В навечерието сме на 1 ноември-Ден на българските будители. Какво е за вас този празник?

1 ноември е ден, в който изразяваме своята признателност и преклонение пред възрожденските ни просветители, революционери и църковни деятели – борци за национална свобода и за духовно възраждане на страната ни.

Денят на народните будители е повод да отдадем заслужена почит и на съвременните просветители и духовни пазители и крепители на българския дух – многобройните учители, творци, читалищни и културни деятели. Това са хората, които с мощта на своята мисъл и всеотдайния си труд са връщали равновесието и стабилността на българския народ, развиват качествата, обогатяват знанията и възпитават съвременното младо поколение. Да вършат всичко това, да откриват таланти, да вдъхват любов към знанието е мисия на днешния български учител. Затова искам да поздравя всички будители, да им пожелая здраве и още дълги години да работят за духовния напредък на общината. Нека не забравят, че будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще – лично и общонародно.

Въпросите зададе Янка Микова

  •