Начало » Новини » Новинa
Актуално
У В Е Д О М Л Е Н И Е

18 Декември 2009

На основание чл.4 , ал .2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с изпълнението на проект: “ Създаване на условия за подобряване на базисната инфраструктура в Община Болярово, финансиран по Оперативна програма “ Околна среда 2007-2013”, Община Болярово уведомява жителите на гр.Болярово, че има инвестиционно намерение за доизграждане на канализационната мрежа, изграждане на общ довеждащ колектор, проектиране и изграждане на пречиствателно станция /модул/ в имот 000160, находящ се в местността

„ Чочоров чеир ” по КВС на гр.Болярово .

1. Данни за възложителя : Община Болярово , гр.Болярово, ул.”Димитър Благоев „ № 7 , лице за контакти : Пенка Атанасова- еколог на община Болярово .

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност;

Основните процеси на инвестиционно намерение включват : проектиране и доизграждане на канализационната мрежа е общ довеждащ коллектор на гр.Болярово, чрез полагане на нови полипропиленови тръби, доизграждане на канализационната мрежа, проектиране и строителство на пречиствателна станция/ модул/ .

Проектирането и изграждането на пречиствателната станция е основна цел на проекта “Създаване на условия за подобряване на базовата инфраструктура на община Болярова”, финансиран по Оперативна програма

” Околна среда 2007-2013 “ . Отпадъчните води от канализационната мрежа достигат до събирателния колектор и от там през разпределителя влизат в пречиствателната станция . Този тип ПСОВ са особено подходящи за малки населени места. Основните им предимства са: Малка площ и минимални енергийни разходи. Пречистването е двустепенно –механично и биологично;

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение- няма;

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура-

Площадката се разполага в землището на гр.Болярово , имот № 000160 с начин на трайно ползване- пасище, местността „ Чочоров чеир”, в близост до защитена зона „Дервентски възвишения „ № 2 с номер BG 0000219 Дервентски възвишения, с цели на защитената зона.

Не се предвижда промяна на съществуващата или направа на нова пътна инфраструктура, не се очаква трансгранично въздействие, не се засягат защитени територии или зони . Електрификацията на обекта ще се осъществи от преминаващ през имота електропровод.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията- не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството или експлоатацията на обекта .

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират – битови отпадъци и строителни отпадъци , утайки от пречиствателното съоръжение.

  •