Начало » Новини » Новинa
Актуално
МКБППМН В БОЛЯРОВО ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2009 ГОДИНА

19 Януари 2010

Милена Манолова – секретар на комисията

През януари Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Болярово проведе своето първо годишно заседание. На него бе обсъден и приет отчетът за дейността на комисията през изминалата 2009 г. и се прие план за работата й през 2010 г.

Водените на отчет в Детска педагогическа стая малолетни и непълнолетни запазват броя си от 2008г. – 16 деца, като преобладаващото мнозинство от тях са от ромски етнос. Всички са от социално слаби семейства и с недостатъчен родителски контрол. През 2009г. 3 деца са новозаведени на отчет в Детска педагогическа стая, като и трите са извършили кражби. През 2009г. МКБППМН е разгледала 1 възпитателно дело и е наложила възпитателна мярка ”Предупреждение”. През изтеклата година не са констатирани нарушения на правата на мололетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и не са набелязани мерки в това отношение.

През 2009 основната дейност на МКБППМН беше социално – превантивната. Тази дейност бе насочена към реализацията на следните направления: усъвършенстване координацията между институциите; разширяване превантивната дейност на Местната комисия и овладяване на детската престъпност; по-задълбочена съвместна работа с работещите в системата на образованието и по проблемите на малолетни и непълнолетни.

При срещите си с ученици членовете на комисията извършваха индивидуално-превантивна дейност с деца, застрашени от отпадане, направили нарушения на Правилника за вътрешен ред и с деца от проблемни семейства. Особено внимание се обръщаше на деца, чиито родители са извън страната и на практика липсва родителски контрол. Заедно с председателите на училищните комисии се обсъждаха и планираха методите за въздействие и подкрепа с цел утвърждаване на социално приемливо поведение и изграждане на положително отношение към обществените норми и правила.

Във връзка с Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013г. Местната комисия през 2009г. заложи на спорта като метод за въздействие срещу дрогата. Съвместно с община Болярово организирахме много спортни игри и състезания сред учениците в СОУ ”Д-р П. Берон” за Световния ден на спорта.

През последните години проблемът с въвличането на деца в криминогенни секти е силно ограничен, но остава актуален и е на вниманието на местните комисии. И през миналата година бяха проведени беседи сред учениците по темата. Децата се запознаха с видовете секти, тяхната същност и методите, които се използват за въздействие върху неукрепналата детска психика с цел да не попаднат те под тяхното пагубно влияние.

По Програмата за превенция на насилието Местната комисия активно се стреми да отговаря на нуждата от противодействие на този вече станал национален проблем – агресията сред децата, в училище и извън него. Провеждаме лекции, беседи сред подрастващите като по този начин се стремим към намаляване на насилието и противообществените прояви сред тях. В изпълнение на Националната стратегия за „Защита правата на децата на улицата” Местната комисия съвместно с отдела „Закрила на детето” и РПУ работят съвместно в създадения мултидисциплинарен екип, целта на който е установяване броя на просещите деца. През отчетния период бе констатирано, че на територията на община Болярово не са регистрирани случаи на такива.

Дейността на комисията е в най-голяма степен свързана с работата на инспектор ДПС, за което е важно взаимодействието с РПУ. Доказателство за това са извършените по Закона за закрила на детето проверки на питейни заведения, в които се предлага алкохол и спазване на въведения вечерен час за учениците. Проверките са извършвани ежемесечно, като по време на тях са установени нарушения на територията на общината през годината. Съставени са 2 акта на собственици на заведения по чл.45, ал.1 и 2 от ЗЗД и 4 акта на родители по чл.45, ал.3 от ЗЗД.

За реализиране на социално-превантивната и корекционно-възпитателната дейност на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на мололетните и непълнолетните съществен принос имат обществените възпитатели. През 2009 г. към МКБППМН при община Болярово работят 4 обществени възпитатели. Подборът им се основава на образование и специалност, практика и доказани умения, желание за работа с деца, личен и обществен авторитет.

Тревожен е фактът, че случаите на агресия и насилие на отминават и община Болярово, с оглед на което в плана за следващата година сме предвидили повече мероприятия сред подрастващите за превенция на това негативно явление.

  •