Начало » Новини » Новинa
Актуално
РЕШЕНИЕ№СЗ-8-ПР/2010

16 Февруари 2010

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВО; ТЕ

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143; тел. 042/692 200; факс 042/602 447

РЕШЕНИЕ№СЗ-8-ПР/2010

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. З и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 ял. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал. З, чл. 8 т. 2, чл. 40 ал. З и ал. 4 и уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване ла зашит гните зокя, представената писмена документация от възложителя по Приложение N° 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване р защитените зона за

инвестиционно предложение Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, общ довеждащ колектор и доизграждане на канализационна мрежа на гр. Болярово в имот № 000160 в землището на гр. Болярово, общ. Болярово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. възложител Община Болярово, гр. Болярово, ул. .Димитър Благоев" № 7

Характеристика на инвестидионното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, общ дозеждащ колектор и доизгргждане на канализационна мрежа на гр. Болярово. Предвидената дейност попада з обхвата на Приложение № 2 на ЗООС - т. 11 -Други инвестиционни предложения, буква „в" — пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1), Същността на ИП е доизграждане на канализационната система на гр. Болярово, което включва доизграждане на канализационната мрежа и съединяването на старата и нсзата мрежз, покриващи 100% от населението на град Болярово с общ довеждащ колектор, който да отвежда отпадъчните води до ПСОВ. Канализационната мрежа представлява система от канали я колектори посредством, която ще се отвеждат отпадъчните битови води и дъждовните води до общия колектор. Пречиствателната станция за отпадъчни води ще се изгради в имот № 000160 з землището на гр. Болярово. За постигане на необходимите параметри преди заустване на отпадъчните води ще се осигури механично и биологично пречистване, като ще се избере един от следните варианти:

Вариант 1 - механично третиране и биологично пречистване с активна утайка в биобасейни.

Вариант 2 - механично третиране н биологично пречистване с фиксирана биомаса в биофилтър и вторичен утаител.

След биологичното пречистване ще се осигури обеззаразяване на третираните отпадъчни води, след което ще се заустват в дере вливащо се в река Поповска, която е приемник II категория.

МОТИВИ:

1. Строителството и експлоатацията, свързани с реализацията на ИП, ще доведат до

незначителни промени на района, тъй като инвестиционното предложение ще се

реализира в близост до урбанизирана територия.

2. Пречиствателната станция ще бъде проектирана да пречиства количество битово -

фекални отпадъчни води отговарящо на 2 200 еквивалентни жители. Отпадъчните

води ще имат битов характер и ще бъдат пречиствани до необходимата степен за

заустване в повърхностни водни обекта. Освен това ПСОВ ще допринесе за

опазването на повърхностните и подземните води в района.

3. Предвидената пречиствателна станция ще осигурява механично и биологично

пречистване на битовите отпадъчни води. Основната част на ПСОВ е

биологичното стъпало.

4. При строителството и експлоатацията на реализираното инвестиционно

предложение няма да бъдат използвани невъзстановими природни ресурси.

Предвидената за застрояване земя се намира в близост до урбанизирана територия,

с изградена инфраструктура. Строителството ще се ограничи в предвиденият имот

и няма да бъдат засегнати съседни площи.

5. Инвестиционното предложение не попада в защитени зони от Европейската

екологична мрежа Натура 2000. Най близко разположената защитена зона е

„Дервентски възвишения 2" с код ВС 0000219 по Директивата за

зйестеобитанията. която е разположена на около 100 м. от площадката.

Реализацията на ИП няма да окаже значимо отрицателно въздействие, върху

съседни популации на растенията и животните в района.

6. Инвестиционното предложение няма връзка с други такива и не води до

значителни кумулативни въздействия.

7. ИП, не генерира значими отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат

да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове.

8. Възложителят е уведомил за намерението си засегнатото население. Не са

депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията

на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание «а отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при която е бшю издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно - процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

  •