Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е

16 Февруари 2010

Управление С, УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработен Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване на ПИ №№ 50040, 50041, 50023 и ПИ № 90034 по КВС на землището на с.Малко Шарково, Община Болярово

Изготвеният ПУП - ПРЗ се намира в отдел С,УТ и БКС при Община Болярово.

На основание чл.128,ал.5 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица в едномесечен срок могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта ПУП- ПРЗ до Община Болярово чрез управление С,УТ и БКС.

СПЕЦИАЛИСТ “С,УТ и БКС”……………………

/Зл.Иванова/

  •