Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е - № АБ - 11- 26 ОТ 15.02.2010 ГОДИНА

16 Февруари 2010

Управление С, УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за Подробен Устройствен План-Парцеларен план за подземен ел. кабел 20 КV за захранване на вятърни

ел.генератори в землището с. Шарково, Област Ямбол ,преминаващ през ПИ № № 17.87,17.501,19.513,19.516,20.175,24.4,24.19,24.149,24.253,40.30,40.85,40.426,39.85,33.87,33.153,37.535,38.726,37.526,37.523,33.85, и 37.133 - полски пътища.

Изготвеният ПУП-ПП се намира в отдел С,УТ и БКС при Община Болярово.

На основание чл.128,ал.5 от Закона за устройство на територията,

заинтересованите лица в едномесечен срок могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта ПУП- ПП до Община Болярово чрез управление „С,УТ и БКС”.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ и БКС” :

/Зл.Иванова/

  •