Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е - № АБ -11- 27 ОТ 16 .02.2010 ГОДИНА

16 Февруари 2010

Управление С, УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.124, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработен Подробен Устройствен План- План за регулация и застрояване на ПИ №№ 037073, 037066, 037077, 037082, 037057, 037072, 000193, 037083,037063, 037129, 037060, 037059, 037075, 037056, 037069, 037076,037061, 037079, 000314, 037062,037086, по КВС на землището на с.Шарково, Община Болярово

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват одобрения ПУП- ПРЗ в 30-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление пред ЕРС чрез Кмета на Община Болярово

СПЕЦИАЛИСТ “С,УТ и БКС”……………………

/Зл.Иванова/

  •