Начало » Новини » Новинa
Актуално
З А П О В Е Д - № РД- 5 – 81 / 23.02.2010Г.

24 Февруари 2010

ОБЩИНА БОЛЯРОВО , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ РД- 5 – 81 / 23.02.2010г.

Във връзка с постъпило искане от ЕТ »Петьо Стоянов Червенков» ЕГН 6208110446 от гр.Бургас ул.”Цар Симеон І” № 62 на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ, въз основа решение на Общински експертен съвет при Община Болярово-Протокол № 1 от 15.02.2010год.

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване на ПИ № VІІІ-17 кв.20 по плана на с.Оман, Община Болярово – за фотоволтаична инсталация.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:……………………

/ ЗИ /Христо Христов/

  •