Начало » Новини » Новинa
Актуално
З А П О В Е Д - № РД- 5- 58 / 02.02.2010Г.

24 Февруари 2010

ОБЩИНА БОЛЯРОВО , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ РД- 5- 58 / 02.02.2010г.

Във връзка с постъпило искане от Нейчо Христов Христов с вх.№ АО-1-787 от 13.11.2009 год и на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ, въз основа решение на Общински експертен съвет при Община Болярово - Протокол № 4 от 25. 06.2007 год.

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен Устройствен План - Парцеларен план за Подземен ел.провод до 1МV тип кабел САВ -3х70 мм2 в РVС тръба ф 110 мм през имоти 18097,750,18637,743,18093,749,18087 до надземен електропровод 20 КV в землището с.Стефан Караджово, Област Ямбол

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:……………………

ХХ/ ЗИ /Христо Христов/

  •