Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ

24 Февруари 2010

Янка Микова

На 15 февруари в Болярово се проведе Експертен съвет. На него се внесоха за обсъждане обектите: разглеждане ПУП – ПРЗ УПИ XXII-42 кв. 10 по регулационния план на с. Камен връх за изграждане на фотоволтаични инсталации; разглеждане ПУП – ПРЗ за имот VIII-17 кв. 20 по регулационния план на с. Оман за изграждане на фотоволтаични инсталации; разглеждане ПУП – ПРЗ за имот 88 кв.16 по регулационния план на с. Попово за изграждане на фотоволтаични инсталации; разглеждане ПУП – ПР и ПП за кабел 20 KV в с. Шарково, местността „Юрта”; разглеждане ПУП – ПРЗ за ПИ № 003038 по КВС на с. Оман за изграждане на базова станция за осъществяване на електронно-съобщителна дейност – BS 3823; разглеждане ИП на обект „Доизграждане канализационна мрежа и изграждане пречиствателна станция за отпадни води” – гр. Болярово.

  •