Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е - № АБ -11- 54 ОТ 19.03.2010 ГОДИНА

19 Март 2010

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ -11- 54 от 19.03.2010 година

Управление С, УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че със Заповеди №№ РД-5-110 до-130/17.03.2010 год. са одобрени проекти за Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване на ПИ №№ 037073, 037066, 037077, 037082, 037057, 037072, 000193, 037083,037063, 037129, 037060, 037059, 037075, 037056, 037069, 037076,037061, 037079, 000314, 037062,037086, по КВС на землището на с.Шарково, Община Болярово

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват одобрените ПУП- ПРЗ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление пред ЕРС чрез Кмета на Община Болярово

СПЕЦИАЛИСТ “С,УТ и БКС”……………………

/Зл.Иванова/

  •