Начало » Новини » Новинa
Актуално
З А П О В Е Д - № РД- 5 - 147 / 24.03.2010Г.

25 Март 2010

ОБЩИНА БОЛЯРОВО , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ РД- 5 - 147 / 24.03.2010г.

Във връзка с постъпило искане от Елвира Михайловна Ломакина ЕГН 4203171070 от гр.Варна, ул.”Райчо Попович” №8 ,ет.3,ап.8 на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ, въз основа решение на Общински експертен съвет при Община Болярово-Протокол № 5 от 07.12.2009год.

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен Устройствен План-План за регулация и застрояване на ПИ № 050040 в местността „Училищни ниви” землището на с.Малко Шарково, Община Болярово.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:……………………

/ ЗИ /Христо Христов/

  •