Начало » Новини » Новинa
Актуално
ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЛЯРОВО

8 Април 2010

Янка Микова

На 31 март 2010 г. местната власт в Болярово проведе своето редовно тридесет и първо заседание. То започна с едноминутно мълчание в памет на починалия председател на Общинския съвет Димитър Желев. Последва избор на нов председател на ОбС. Предложи се и се прие заместник-председателят на Общинския съвет Атанас Дженков да заеме поста председател, а за негов заместник бе гласуван председателят на ПК по нормативната уредба, обществен ред и сигурност и за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси Димитър Драгоманов. На основание чл. 48, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС общинските съветници освободиха Атанас Дженков и Димитър Драгоманов от постовете, заемани досега в Общинския съвет. Това наложи и промяна в ПК. За председател на ПК по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси бе избран Красимир Григоров; за член на същата комисия бе гласуван Николай Недев. Общинските съветници предложиха и приеха Димитър Драгоманов да бъде член на ПК по бюджет, финанси, общинска собственост и икономика. Председателят на ОбС Атанас Дженков бе избран за представител на Общински съвет – Болярово в Общото събрание на РАО „Тракия”, в областния съвет за развитие на област Ямбол и в НСОРБ.

В процеса на своята работа общинските съветници обсъдиха и приеха: Наредба за управление на отпадъците на територията на община Болярово; Общинска програма за енергийна ефективност 2010 – 2013 г., гр. Болярово; отчет за работата на общинската администрация по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове. Без забележки местната власт прие мрежата от училища и детски градини на територията на общината и утвърди самостоятелни и слети паралелки с ученици под минималния брой за учебната 2010/2011 г.

На своето 31 заседание общинските съветници приеха докладни записки относно: принципно съгласие на ОбС – Болярово да се възприемат необходимите действия от кмета на община Елхово за промяна в условие 4.1 от Комплексно разрешително № 134/2006 г. на депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово, отнасящо се до капацитета на депото, съгласно чл. 125 от Закона за опазване на околната среда; кандидатстване с проектно предложение „Внедряване на енергоефективни мерки в сградата на СОУ„Д-р Петър Берон", гр. Болярово" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 -- 2013 г. приоритетна Ос 4: „Местно развитие и сътрудничество", операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции"; промяна на Решение № 57 взето с Протокол № 7 от 30.04.2008 година.

  •