Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРИЕТА Е МРЕЖАТА ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 Г.

8 Април 2010

Янка Микова

През учебната 2009/2010 година общинската образователна система включва: едно СОУ в гр. Болярово, едно ОУ в с. Ст.Караджово, 1 ЦДГ - в Болярово с филиали във Воден, Шарково и Ст. Караджово. В ЦДГ се отглеждат, обучават и възпитават 96 деца, разпределени в 5 групи. Това стана ясно на тридесет и първото заседание на Общински съвет – Болярово от София Минева – директор на дирекция “Хуманитарни дейности и инвестиционна политика”. В училищата са разкрити 18 паралелки с 299 ученици. Самостоятелни са 15, а три са слети. Пет от паралелките в ОУ ”Ст.Караджа" са с ученици под установения минимален брой. Те съществуват с решение на ОбС и се дофинансират от общината. СОУ"Д-р Петър Берон" е в списъка на защитените училища. И двете училища са средищни. Децата, подлежащи на задължително училищно обучение в населени места без училища, ежедневно се извозват до съседни селища с училища. Общият брой на пътуващите ученици от първи до дванадесети клас е 142, като 107 ученици пътуват до СОУ "Д-р Петър Берон" - гр. Болярово и 35 до ОУ "Ст. Караджа" с. Ст. Караджово. Пътуващите ученици над 16 години са 26.

Основният нормативен документ, на базата на който се определя броя на децата и учениците в групите и паралелките, е Наредба №7/29 декември 2000г. на МОН.

Облекчения относно формирането на паралелки в училищата позволяват: чл.11. ал.1, 2,3 и 4. Във връзка с този нормативен документ изключения от минималния брой на учениците в паралелките се допускат: в защитените училища, определени от Министерския съвет; когато броят на учениците в паралелка от I до ХИ клас е не по-малко от 10; за формиране на слети паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа. От чл. 11. ал. 2 става ясно, че изключенията от изброените по-горе условия се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените върху единни разходни стандарти за съответната дейност. В този дух са и чл. 11, ал. 3 и ал. 4, които също изясняват начините за формиране на паралелки под минималния брой.

В община Болярово е постъпило мотивирано искане от директора на ОУСт.Караджа" за дофинансиране на делегираната от държавата дейност "Общообразователни училища" за издръжка на 20 ученици със средства в размер на 16 638 лв. за учебната 2010/2011 година.

Във връзка с това местната власт РЕШИ: на основание чл. 21, ал. 1 определя средна месечна посещаемост за учебната 2010/2011 година за целодневните детски градини 12 деца; приема мрежата от училища и детски градини в община Болярово за учебната 2010/2011г., включваща: СОУ в гр.Болярово, ОУ в с. Ст. Караджово, ЦДГ в гр. Болярово с филиали в селата Воден, Голямо Шарково и Ст. Караджово; осигурявя средства в размер на 16 638 лева за дофинансиране на делегираната от държавата дейност "Общообразователни училища" за издръжка на 20 ученици от ОУ"Ст. Караджа" с. Ст. Караджово за учебната 2010/2011г.

  •