Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2007 - 31.12.2009 Г.

14 Април 2010

В община Болярово общинската администрация от двете дирекции и отделите работят по Закона за обществените поръчки и съответните подзаконови нормативни актове, стана ясно на тридесет и първото заседание на Общински съвет – Болярово от юриста на общината Георги Дженков, на което се направи отчет на работата й по отношение на обществените поръчки.

Съгласно чл. 3. ал.1 обекти на обществени поръчки са: доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наемане със или без право на закупуване или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други; предоставянето на услуги; строителството. Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в закона, се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки, които имат стойности без ДДС: за строителство - над 1 800 000 лв.; за доставки - над 150 000 лв.; за услуги - над 90 000 лв.; конкурс за проект - над 30 000 лв.

Поради това, че стойностите за обществените поръчки в общината са ниски, се работи по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Организацията на работата по Наредбата за малки обществени поръчки е една и съща както и по закона. Определящото за процедурата е стойността на обществената поръчка. Малки обществени поръчки са обществени поръчки, които имат стойности без данък върху добавената стойност под стойностите, посочени по горе в разпоредбата на закона.

Стойността на малките обществени поръчки се определя по реда на чл. 15 от ЗОП. Съгласно чл. 3. от НВМОП малките обществени поръчки се възлагат в съответствие с принципите по чл. 2 от ЗОП чрез открит конкурс, публичен търг или договаряне с покана. Съгласно чл. 41 ал. 1 от ЗОП и чл.31 ал.1 от НВМОП възложи¬телят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. Съгласно ал. 2 договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника въз основа на които е определен за изпълнител. Договорите по ЗОП се сключват в едномесечен срок, а по НВМОП в петнадесет дневен срок.

По подготовката на обществените поръчки съгласно заповед на кмета за периода са работили: Васил Палов, главен специалист - ТСУ, за поръчки, свързани със строителство, поддръжка, текущ и основен ремонт на сгради, ремонт на общински пътища, проектиране, строителен надзор, технически контрол, зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа; Атанаска Станчева, главен счетоводител, и Анелия Кирова, мл. експерт ТРЗ, за доставка на течни и твърди горива на общината, доставка на компютърна техника, канцеларски материали и консумативи, застраховка на движимо и недвижимо имущество; Сълза Ялъмова, счетоводител на ДВУИ, за доставка на хранителни продукти в заведенията за социални услуги и детските градини; инж. Атанас Зотов, лесовъд, за услуги за горския фонд на общината; Пенка Атанасова, еколог, за доставки и услуги, свързани със сметосъбирането, сметоизвозването и управлението на отпадъците; адвокат Георги Дженков, работещ по договор за правна помощ с община Болярово като постоянен член на всички комисии, преглеждащ обявленията, решенията на кмета, заповедите за комисиите, протоколите за проведените обществени поръчки и договорите.

За периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г. Атанаска Станчева и Анелия Кирова са работили по 10 обществени поръчки с три ценови оферти по НВМОП по чл. 2, т. 2 както следва: доставка на компютърна техника за нуждите на община Болярово за 2007 г.за 19598 лв.; доставка и монтаж на климатици за нуждите на общината за 2007 г. за 12873 лв.; доставка на течни горива за отопление на община Болярово за 2007 г. - 28562 лв., за 2008 г. - 124055 лв., за 2009 г. - 83879 лв.; за абонаментно сервизно обслужване и ремонт на компютърна техника за 2007 г. - 4917 лв., за 2008 г. - 14792 лв. и за 2009 г. - 5688 лв.; за доставка на канцеларски материали за 2007 г. обществената поръчка е през 2006 г., за 2008 г. е 17789 лв. и за 2009 г. е 14805 лв.

За периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г. Сълза Ялъмова, счетоводител на ДВУИ, за доставка на хранителни продукти в заведенията за социални услуги и детските градини е работила: по една обществена поръчка през 2007 г. на стойност до 90000 лв. с четири обособени позиции и са сключени договори за хляб и хлебни изделия за 17325 лв. без ДДС; за доставка на месо и месни произведения за 10031 лв. без ДДС; за доставка на мляко и млечни изделия за 7933 лв. без ДДС; за доставка на други хранителни продукти: за 44680 лв. без ДДС и за доставка на хигиенно-санитарни материали за 10031 лв. без ДДС. През 2008 г. е работено по една обществена поръчка със същите обособени позиции на стойност до 150000 лв. без ДДС. През 2009 г. също по една обществена поръчка на стойност до 140000 лв. без ДДС със същите обособени позиции.

През този период по обособените позиции са участвали и са спечелили и сключили договор както следва: за хляб и хлебни изделия – ЕТ "Странджа – СИС - Радка Стоянова Стойкова" гр. Болярово; за месо и месни произведения - „Странджа - МП" ООД гр. Бургас; за хранителни продукти - ЕТ"Драгоманова – 57 - Пена Драгоманова"

През периода е проведена процедура по ЗОП по програма "САПАРД" за залесяване на неземеделски земи, по която още не е изплатена сумата.

По НВМОП с три ценови оферти през 2007 г. е проведена поръчка за услуга за сеч на дървесина на общински горски фонд и за маркиране на лесо-сечен фонд за 2008 г.

По НВМОП с три ценови оферти през 2008 г.е проведена поръчка за услуга за сеч на общински горски фонд, услуга за маркиране на лесосечен фонд за 2009 г. и услуга за почистване на храсти и провиснали клони над пътните платна от четвъртокласна пътна мрежа. По НВМОП с три ценови оферти през 2009 г. е проведена процедура за услуга сеч на общински горски фонд и услуга маркиране на дървесина на лесосечен фонд за 2010 г.

От отдел "УТТО и Е" през 2007 г. са проведени обществени поръчки с три ценови оферти: за обект "Общински кантар до 60 тона"; за изграждане на общински пътища - път за Малко Шарково, път Ситово-Шарково, път Денница-Оман; за „Зимно поддържане - 2007 г”. През 2008 г. обществените поръчки са: за път Воден – Крайново; за „Зимно поддържане - 2008 г.”; "Сметоизвозване, сметосъбиране и депониране” с открит конкурс по реда на НВМОП - "Закупуване на съдове за битови отпадъци за нуждите на общината". През 2009 г. обществените поръчки са: за ремонт на общински пътища „Благоустрояване" на община Болярово; за реконструкция на отводнителна канализация и възстановяване на асфалтова настилка на ул. "Промишлена" и за „Зимно поддържане 2009 г.”. Всички договори са сключени на основание чл. 41от ЗОП и чл. 31 от Наредбата за малки обществени поръчки.

При извършена проверка са установени нарушения по обществените поръчки през 2005 г. и по някои от 2006 г. от Сметната палата, които са потвърдени при повторна проверка от АДФИ - гр.София след изпращане на доклада от Сметната палата. През периода 2007-2009 г. е констатирано едно нарушение. Необходимо е директорите на дирекции да извършат проверка по всяка обществена поръчка и да докладват на кмета на общината писмено с докладна записка.

Възложителите могат да не събират 3 оферти, когато поръчките имат следните стойности без данък върху добавената стойност: за строителство - по-малка от 45 000 лв.; за доставки или услуги - по-малка от 15 000 лв. Съгласно чл.2 ал.1 и 2 от НВМОП възложителят може да не сключва писмен договор и да докаже сделката с първичните платежни документи.

През отчетния период основно община Болярово е работила по разпоредбата на чл. 2 ал. 1 от НВМОП тъй като стойностите на общината за извършването на по-голямата част от дейността са ниски. Договорите, които се сключват, са с правно основание по Закона за задълженията и договорите.

Без оферти са сключени договори за информационно обслужване; за сигнално-охранителна техника - 240 лв.; за поддържане на касови апарати - 360 лв. и др.

В заключение следва да се посочи, че служителите специалисти от общинска администрация работят много добре и във взаимодействие. Има какво да се отстрани и какво да се желае още в бъдещите им дейности по изпълнението на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Необходимо е да се засили контролът от директорите на дирекции, от зам.-кмета и секретаря на общината, за да се отстранят допускани нарушения при подготовката на всички документи. Не е изпълнено решението на ОбС Болярово за изменение и допълнение на вътрешните правила за провеждане на процедурите и не е променена заповедта за длъжностните лица, работещи по обществените поръчки тъй като има промяна. Не е изпълнено и решението след издаването на посочената по-горе заповед за организация на регистрация на договорите и заповед за провеждане на процедурите от длъжностни лица поради това, че не са издадени нови.

Във връзка с това ОбС - Болярово РЕШИ: на основание чл. ЗО, ал. 4 от Закона за общинския бюджет приема отчета за работата на общинската администрация по Закова за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове и одобрява извършеното за периода 01.01.2007-31.12.2009 г.; на основание чл.32 от Закона за общинския бюджет задължава кмета на общината да извърши изменение и допълнение на вътрешните правила за провеждане на процедури по обществените поръчки и издаде нова заповед за провеждане на процедурите от длъжностни лица, специалисти от общината; на основание чл.44 ал.1 т. 18 от ЗМСМА задължава кмета на общината след издаването на заповед за организация на регистрация на договорите и заповед за провеждане на процедурите и практически действия да изпрати същите на ОбС Болярово.

  •