Начало » Новини » Новинa
Актуално
СЪСТОЯНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ В ТАЗИ ПОСОКА

10 Май 2010

Община Болярово се обслужва във връзка с водоснабдяването и канализацията от " В и К"- ЕООД - гр. Ямбол с район гр. Болярово, който се ръководи от технически ръководител. Това се разбра на тридесет и второто заседание на Общински съвет – Болярово.

Общината е разположена в югоизточната част на Ямболска област и се характеризира с полупланински релеф и много извори, които при определени условия се ползват за водоснабдяване. Освен за Болярово с питейна вода се захранва и голяма част от община Елхово от територията на Болярово. Проблемите, които срещат другите общини за община Болярово почти не съществуват, поради това че всички населени места са водоснабдени от надеждни водоизточници и са вложени много средства в миналото. Там, където не е възможно по гравитачен път, са изградени помпени станции. Водопроводната мрежа на общината е с дължина 114 хил. метра. Има изградени 15 централни помпени станции. Населението, което се обслужва, е близо 5000 жители.

По време на експлоатацията на водопроводната мрежа и в резултат на различни физико- химически и биологични процеси хидравличната проводимост на водопроводите намалява, тъй като се получава отлагане по стените на тръбите. Освен това през летния период, поради засушаване, дълбоките пукнатини в земята предизвикват много аварии по водопроводите, основно от срязване на тръбите, перпендикулярно на оста на водопровода или по дължината им.

В резултат на тези аварии, както и високата степен на амортизация на водопроводната мрежа, загубата на вода е висока, като по данни на "В и К" - ЕООД- Ямбол за миналата година тя е 53%, а за нашата община над 65%. Подмяната на част от водопроводната мрежа с тръби от съвременни материали е крайно наложителна, което от своя страна ще повиши коефициента й на полезност и ефективност. Пример за това е подмяната на довеждащия водопровод в с. Ружица и смяна на вътрешните мрежи в селото, което доведе почти до липса на аварии по водопровода. За това обаче община Болярово вложи за изпълнение на клон 1 и клон 2 средства в размер на 310 хил. лв., а за външния водопровод на селото, също общинско вложение, на средства в размер на 277 хил. лв. Така и в с. Воден се извърши ново водоснабдяване със съвременни материали като вложените средства от общината са на стойност 300 хил. лева и качеството на услугата рязко се подобри.

Обслужването на водопроводната мрежа в община Болярово се извършва пряко от работниците и служителите на район Болярово със седалище гр. Болярово, в който работят 32 човека под ръководството на технически ръководител на района. От тях 15 човека са на длъжност помпиери и работят в съставните села на общината, останалия персонал е в гр. Болярово и се състои от водопровдчери, ел. техници, шофьори, трактористи и каналджии. В най-неблагоприятна ситуация са поставени помпиерите, които от няколко месеца работят на 4 часов работен ден, което се отрази на тяхната работа, а също и на заплащането им. Район Болярово е добре оборудван с работници и специалисти, но в техническо направление е най- зле в сравнение с останалите райони на област Ямбол. Двата трактора ескаватори и двата автомобила са технически и морално остарели и дават много аварии. Изкопните работи, които се извършват от ескаваторите, не са качествени и водят до големи нарушения на асфалтовите настилки по улиците на населените места. Необходима е нова техника, както при тракторите - да бъдат с откланяща се секция, така и нуждата от високопроходим автомобил от нов клас. По обслужване на съоръженията през последната година се наблюдава определено нехайство, не се виждат прясно боядисани и окосени райони на помпените станции и каптажи, което е показател, че снабдяването с материали е недостатъчно за район Болярово. Не на последно място е и честата смяна на техническите ръководители, което допринася за ненормална обстановка в работническия колектив, а от там и по-слаби резултати при поддръжката.

В община Болярово има изградена канализационна мрежа в гр. Болярово и частично в селата Стефан Караджово и Мамарчево, които са заустени в утаечни кладенци, като само преди една година в с. Стефан Караджово бяха вложени 298 хил. лева за допълнителна канализация.

Основна слабост при поддръжката е, че все още няма пречиствателна станция на територията на общината, а утаечните кладенци са запълнени и при обилни валежи преливат и замърсяват районите, в които са изградени.

За град Болярово има готов проект за пречиствателна станция, който ще бъде заедно с изграждане на частична канализация за града, за да може на 100% да се канализира населеното място. Заедно се подготвят и проекти за частична канализация за селата Стефан Караджово, Мамарчево и Воден - всичко това се извършва от общинската администрация на община Болярово. С тези проекти общината ще кандидатства пред МОСВ, където се очаква и финансиране.

Проблем с водоснабдяването има в Стефан Караджово с тласкателния водопровод, от който близо 400 м са за подмяна и по информация на "В и К" се предвижда през тази година това да стане, за което са заложени и финансови средства.

Друг проблем при водоснабдяването на селата, където водата се доставя по гравитачен път е, че през дъждовния период и при снеготопене има некачествена мътна вода. Този проблем е най- характерен за селата Малко Шарково и Голямо Крушев. Въпреки направените подобрения не се стигна до цялостно решение.

Основен източник, чрез който дружеството набира средства за финансиране на обекти за рехабилитация на В и К системите или за ново строителство са амортизационните отчисления на дълготрайните материални активи, които участват в методиката за образуване на цената на водата.

Важен показател за населението на община Болярово е цената на водата, която от месец март бе повишена, а именно 1.45 лв. /куб. м. питейна вода и 0.11 лв./ куб. м. за канал без ДДС или общо с ДДС за един кубически метър вода цената е 1.87 лв. Това е неоснователно, като се има предвид, че над 50% от водоснабдяването в общината е по гравитачен път, без да се влияе от цената на ел. енергията и малкото капиталовложения, които извършва дружеството на територията на боляровската община. Макар че при всяко увеличение на цената се предоставят обосновки, които се наблюдават от ДКЕВР, населението на общината остава с впечатлението, че то плаща за капиталовложенията в гр. Ямбол и т.н. "воден заем", който бе направен, но не за община Болярово.

От направения анализ се стига до няколко извода: реализираното в общината през последните години гарантирано водоснабдяване на всяко населено място е много добра придобивка за населението; необходима е подмяна на старата водопроводна мрежа с нова и съвременна, за да се избегнат честите аварии и неоснователното разкопаване на уличната мрежа на населените места на общината; необходимо е оборудване на район Болярово със съвременна техника за поддръжка на мрежата и своевременно снабдяване с

материали за ремонт и поддръжка на изградените съоръжения; необходима е цялостна концепция на "В и К" ЕООД - гр. Ямбол за капиталовложения в община Болярово за подобряване на услугата водоснабдяване и канализация на населението й.

  •