Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗА БЮДЖЕТА – С ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ

10 Май 2010

Бинка Величкова

Анализ за изпълнението на бюджета на община Болярово през първото тримесечие на г. беше направено 29 април. На обсъждането присъстваха административното ръководство на общината, финансисти, директори на институции и дирекции и други служители, имащи пряко отношение към финансовите операции.

Както повсеместно в страната, и за нашата община 2010 г. се очертава трудна и нерадостна в материален аспект – стана ясно от думите на общинския кмет Христо Христов. Той в детайли запозна присъстващите с реалната финансова ситуация, като с подобаваща тревога и загриженост акцентува върху най-обезпокоителните моменти в анализа.

Бюджетът на общината към 31 март 2010 г. е 4853128 лв. От него 1890313 лв.се осигуряват от общински приходи, 2803439 лв. от държавни приходи, 89803 лв. от трансфери, 22433 лв. от възстановен заем, 162140 лв. от преходен остатък и но минус 115000 вътрешен заем. Началният бюджет е увеличен със 153128 лв., от които 1960 лв. неданъчни приходи, 24954 лв. обща субсидия, 36411 лв.целеви трансфери, 59923 лв. трансфер за покриване на проекти от ПУДООС.

Изпълнението на плана за местните данъци и такси е 23,40%. От планираните за годината 146000 лв. са постъпили 34164 лв. Общинските такси, събрани до края на март 2010 г., съставляват 21,73%, т.е. при план 189000 лв. са постъпили 41068 лв.

Приходите от собственост за отчетния период са 4,13% - при план 777519 лв.са постъпили 32120 лв. Приходите от дарения са в размер на 1960 лв., постъпили от страната. Сумите от изравнителната субсидия от централния бюджет за периода, постъпили в общинския бюджет, възлизат на 94075 лв. Изпълнението на държавните приходи е 27,27% - при план 2632139 лв. през периода са постъпили 717778 лв. За тримесечието са направени 18,54% от предвидените годишни разходи. За възнаграждения са изразходвани 107565 лв. или 34,93 % от годишния план. За заплати – 324198 лв. при годишен план 1412135 лв. От предвидената материална издръжка са изразходвани21,43%. Процентът на изпълнение на плана за стипендиите е 13,47%. От помощите по решение на Общинския съвет са изразходвани 4460 лв. при план 10000 лв. За субсидии на читалищата са изразходвани 23,94% от предвидените средства.

Капиталовите разходи за отчетния период като изпълнение съставляват 4,19 %. Голям дял от плановите разходи заема функция “Социално осигуряване и грижи” с 1502562 лв. и 31% от общия обем. За функция “Образование” – 17% с 839060 лв. и т.н. Разходите по програмата за временна заетост са изпълнени на 100 %. Това се обяснява с факта, че основната част от разходите по дейността не са планирани в началния бюджет, а ежемесечно постъпват под формата на трансфер. Моментът на разходите почти съвпада по време с превеждането на средствата за тях. Просрочените вземания на общината за отчетния период са в размер на 55275 лв., в това число: 54439 бв. От наеми на общинско имущество и 836 лв. от такси за целодневни детски градини.

С полезни предложения под формата на антикризисни мерки се включиха в обсъждането на бюджета кметът на общината Христо Христов, зам.-кметът Жельо Желев, както и други ръководни лица: Мария Янчева, Мария Чанева, Йовка Дженкова, София Минева. Ето защо тази среща прерасна в полезна дискусия по тревожни актуални проблеми, които чакат своевременно намеса и оптимално разрешаване.

  •