Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е № АБ -11- 115 ОТ 09.06.2010 ГОДИНА

9 Юни 2010

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ -11- 115 от 09.06.2010 година

Управление С, УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че със Заповед № РД-5- 249/07.06.2010 год е одобрен проект за Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване на ПИ 60 кв.27 по регулационния план на с.Мамарчево, Община Болярово

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват одобрения ПУП- ПРЗ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление пред ЕРС чрез Кмета на Община Болярово

СПЕЦИАЛИСТ “С,УТ и БКС”……………………

/Зл.Иванова/

  •