Начало » Новини » Новинa
Актуално
АКТУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

22 Юни 2010

Бинка Величкова

Залесяването е дейност, особено актуална за нашето време, когато горските площи (по различни причини) стремително намаляват. Това налага да се търсят начини и средства за възстановяване на тази нарушена от хората хармония в природата.

На 7 юни 2010 година в град София беше сключен договор между представител на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция и община Болярово, представлявана от кмета Христо Христов, за отпускане на финансова помощ по мярка 223 - „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони (ЕФРСР).

Въз основа на решение за одобрение на проект със заповед на Министъра на земеделието и горите от 28 май 2010г. подписаният договор осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 221 300 лв. Ползвателят се задължава да извърши залесяването в срок от 18 месеца, считано от датата на подписване на договора.

Финансовата помощ (съгласно договора) се изплаща в срок от 4 месеца от постъпване на заявката за междинно / окончателно плащане, с прилагане на всички необходими документи, доказващи направената инвестиция.

Реализирането на тази изключително полезна дейност ще спомогне за обновяване на горските фондове на територията на общината. Коригирането на дисбаланса в това отношение е мярка, касаеща всички наши съвременници.

  •