Начало » Новини » Новинa
Актуално
СИТУАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

1 Юли 2010

На тридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет-Болярово, общинските съветници обсъдиха и приеха Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Болярово, свързани с развитието на социалните услуги на територията й, който е необходим за създаване на Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво. В докладната записка, внесена от секретаря на общината Ангел Тодоров, бе направена обща и демографска характеристика на общината. Обърнато бе внимание на икономическото развитие, като погледът бе насочен към рисковите групи: лица и семейства в неравностойно социално положение; хора с увреждания; възрастни хора; деца в риск. Общинските съветници дискутираха сериозно и наблегнаха на социалните услуги, предлагани от общината. Във връзка с това на територията й са разкрити две специализирани институции за социални услуги: „Дом за възрастни с умствена изостаналост” в с. Малко Шарково; „Дом за стари хора” в с. Воден. Социалните услуги предоставяни в общността са: „Защитено жилище” в с. Малко Шарково; „Защитено жилище” в гр. Болярово; „Защитено жилище за възрастни” в гр. Болярово; „Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Болярово. От местните дейности са разкрити Обществена трапезария в гр. Болярово, която обслужва 250 души на ден от общината - целогодишно и Клубове на пенсионера в осем населени места. Направен бе и анализ на финансовото състояние на заведенията за социални услуги. Засега разчетените средства от РБ успяват да покрият извършваните разходи, но в условия и режим на тяхното разумно изразходване и строг финансов контрол. Към настоящия момент не е извършвано дофинансиране с общински приходи на делегираните държавни социални дейности.

От направения анализ се стига до следните изводи: демографската тенденция в общината е неблагоприятна; запазва се ниската степен на образованост и квалификация сред населението. Община Болярово е в благоприятна позиция с подчертани лостове за развитие по отношение на социалните услуги. Необходимо е да се повишат качеството и вида на грижите, чрез поставяне в центъра интересите на хората и разширяване и търсене на източници за финансиране на услугите.

  •