Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПОДАДЕН Е ПРОЕКТ ОТ ОБЩИНАТА ЗА 1 000 000 ЛЕВА

6 Юли 2010

На 02.07.2010 г. община Болярово подаде в Министерството на регионалното развитие и благоустройство изготвен проект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ Д-р Петър Берон гр. Болярово, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност” на стойност 1 000 000 лв. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4: “Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: “Дребномащабни местни инвестиции” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”. По проект е предвидено внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции и реализиране икономия на енергия.

  •