Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е № АБ - 11- 135 ОТ 06.07.2010 ГОДИНА

6 Юли 2010

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ - 11- 135 от 06.07.2010 година

Управление С, УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване на поземлен имот 05284.240.160 по Кадастралната карта на гр.Болярово, Област Ямбол, УПИ І за ПСОВ.

Изготвеният ПУП-ПРЗ се намира в отдел С,УТ и БКС при Община Болярово.

На основание чл.128,ал.5 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица в едномесечен срок могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта ПУП- ПРЗ до Община Болярово чрез управление С,УТ и БКС.

СПЕЦИАЛИСТ “С,УТ и БКС :

/Зл.Иванова/

  •