Начало » Новини » Новинa
Актуално
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ- ЦИФРИ И ИЗВОДИ

14 Юли 2010

Бинка Величкова

В началото на месец юли 2010г. беше изготвен сборният отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода от 1 януари до 30 юни на настоящата година в община Болярово.

Проследявайки цифровите данни, можем да констатираме,че по отношение на данъчните приходи основание за оптимизъм има: при годишен план 146 000 лв. изпълнението е 89596 лв.

При неданъчните приходи резултатите не са толкова обнадеждаващи: при планирани 1 755 713 лв. изпълнението е 513 801 лв. Тук със задоволство може да се отбележи добрата събираемост на общинските такси за ползване на детски градини- при план 6 000 лв. постъпилата в бюджета сума е 3230 лв.

Относно общинските такси за битови отпадъци цифрите също впечатляват: при годишен план 100 000 лв. изпълнението за първото полугодие е 78 702 лв.

А при план 13 360 лв. от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната изпълнението е сто процента, т. е. 13 360 лв.

Взаимооотношенията с Централната банка имат следното цифрово съотношение : при годишен план 2 722 055 лв. изпълнението е 1 524 536 лв.

Финансовата картина на разходите е следната : при планирани 4 456 205 лв. се наблюдава изпълнение на стойност 1 839 758 лв.- в това число разходи за храна, медикаменти, горива, енергия, външни услуги, текущи ремонти, стипендии, капиталови разходи и други.

Разпределението им по функции включва : изпълнителни и законодателни органи; отбрана и сигурност; образование; здравеопазване , социално осигуряване, подпомагане и грижи; жилищно строителство и околна среда; дейност „ Чистота”; почивно дело, култура, религиозни дейности; икономически дейности и услуги. Както и разходи, некласифицирани в други дейности.

Лутайки се из лабиринта из цифрови разчети, погледът неминуемо констатира, че няма място за песимизъм. С цената на осезателни икономии, разумно разпределение на финансовите средства, търсене на алтернативни пътища за приходи, нашата малка община Болярово прави почти невъзможното, за да тече животът тук в умерено темпо. Защото в условия на икономическа криза това е равностойно на подвиг, белязал общия ни стремеж към едно по-достойно, по- осигурено в материален аспект съществуване. Не е лесно, никак дори. Но... така диктуват обстоятелствата.

А разумният стопанин винаги се съобразява с тях. И с погледа на реалист претегля в ума си плюсовете и минусите на житейския баланс.

  •