Начало » Новини » Новинa
Актуално
ВТОРА ОБЛАСТНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ

20 Юли 2010

Лора Величкова

На 16 юли 2010 година в град Ямбол се състоя втората областна работна среща във връзка с разработването на Областна стратегия за развитието на социалните услуги в област Ямбол за период от 5 години(2011-2015г).

Представители от община Болярово присъствали на срещата бяха: Димитрина Кирова –социален работник, Дафинка Георгиева- директор на ДВУИ- с. Малко Шарково, Лиляна Димитрова- директор на Дом за стари хора- село Воден, Таня Христова- управител на Защитено жилище за възрастни хора- град Болярово,Красимира Анева-специалист отдел „Европейска интеграция и европейски проекти”, Мария Чанева- представител на неправителствена организация и Тонка Маркова- частен доставчик.

Срещата започна с кратко представяне на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Ямбол. Обсъди се обратната връзка и допълнениеята по съдържанието на анализа, заключението и изводите и се постигна общо съгласие в резултатите и препоръките в аналитичния доклад по общини и на областно ниво.

Избрани бяха приоритетни направления на областно и общинско ниво в Стратегията.Формирани бяха тематични групи и техните задачи.Представителите на община Болярово участва в две от групите-Възрастни лица и стари хора и Лица с увреждания. Определено беше съдържанието на възможните приоритетни услуги.

Предстоят още работни срещи до приключването на разработването на Стратегията

  •