Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е

20 Юли 2010

№ АБ - 11- 135 от 06. 07. 2010 година

Управление С, УТ и БКС при община Болярово на основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот 05284.240.160 по Кадастралната карта на гр. Болярово, област Ямбол, УПИ І за ПСОВ.

Изготвеният ПУП-ПРЗ се намира в отдел С,УТ и БКС при община Болярово.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица в едномесечен срок могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта ПУП- ПРЗ до община Болярово чрез управление С,УТ и БКС.

Специалист: С,УТ и БКС: Златка Иванова

  •