Начало » Новини » Новинa
Актуално
ТРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО

21 Юли 2010

Лора Величкова

На 21 юли Общинския съвет проведе своето тридесет и пето заседание.На него се обсъди и прие актуализацията на Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Болярово 2007-2013 година,отчетът по изпълнение, оценка и наблюдение на програмата и приемане на списък с приоритетни идеи за изготвяне на проекти по населени места,съгласно програмата.

Беше разгледан,обсъден и одобрен отчета за работата на Общинския съвет Болярово за първото шестмесечие на 2010 година, както и отчета за работата на кмета на кметство с. Мамарчево и отчет за организацията на работата на общинската администрация по Закона за управлението на етажната собственост и подзаконовите нормативни актове.

Положителен глас получиха и информациите относно състоянието на зравеопазването в общината –проблемите и мерките за тяхното преодоляване в съответствие със законите, регламентиращи въпросите по здравеопазването и тази за състоянието на електропреносната и снабдителна система и инвестиционни намерения в община Болярово. Гост беше доктор Кирова- директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски”- град Елхово,както и други медицински лица.

По време на заседанието общинските съветници гласуваха и докладни записки относно: намаляване продажната цена на общински имоти с № 000100, №000176, № 000178, №000179, № 000093 и № 000131 по КБС на с. Попово и имот №029003 по КБС на с. Камен връх и продажбата им; намаляване продажната цена на недвижим поземлен имот № 69208.501.684 с площ 24835 кв. м и застроена площ 2808 кв.м с 11 сгради , с начин ан трайна ползване „ Комплекс за здравеопазване” по кадастралната карта на с. Стефан Караджово , община Болярово, частна общинска собственост по акт № 3058 от 27.11 2008 г.; предложение за предоставяне под наем на поземлен имот № 047007 с площ 105, 619 дка, IV категория , НТП- пасище, мера по КВС на с. Мамарчево, община Болярово; предложение за предоставяне под наем поземлен имот №047025 с площ 30,068 дка IV категория, НТП – пасище,мера по КВС на село Мамарчево, община Болярово; съгласие за отстъпване на право на преминаване през поземлен имот № 090055- пасище,мера , в землището на село Малко Шарково, собственост на община Болярово; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за второто ттримесечие на 2010 година; кандидатстване на община Болярово по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013г с проекти „Туристически информационен център” УПИ 184,кв. 501”, „Болярска къща” УПИ 184,КВ. 501, „Къмпинг- с. Стефан Караджово” пи 69208.40.23ы „Курортна туристическа сграда- ловна хижа- с. Странджа”- Мярка 313 „Насърчаване туристическите дейности” и Гробищен парк град Болярово- Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”; допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите,предоставени от общината и кандидатстване на Сдружение „Агенция Граждански инициативи за местно развитие” I община Болярово, област Ямбол с проект „Тракийско родово имение Чаира – с. Мамарчево- зона за здравето и хармония с природата” по Програма за развитие на селските райони ( ПРСР) за периода 2007- 2013 г., Приоритетна ос 3, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”; предложение изменение за условията и удължаване на сроковете ,поставени при продажбата на общински недвижими имоти в землището на село Ситово, общ. Болярово за изграждане на фотоволтаичен парк и ветрогенератори от „ОЙРО БИЛДИНГ ГРУП”- ЕООД- Бургас; намаление числеността на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”.

В края на заседанието директорът на новия Бизнес колеж- град Ямбол- доц д-р Здравка Джандармова наприви кратка презентация на услугите и възможностите, предоставяни от тях.

  •