Начало » Новини » Новинa
Актуално
И ОБЩИНА БОЛЯРОВО ВЗЕ АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

23 Юли 2010

Лора Величкова

На състоялото се на 21 юли 2010 г. тридесет и пето заседание на Общинския съвет – Болярово беше обсъден въпросът относно намалението на персонала в делегираната от държавната дейност „Общинска администрация”. Съгласно последното изменение на числеността и структурата на общинската администрация общата численост е 75 броя, в това число общинска администрация „Държавни дейности” – 53 броя със средства за заплати 110 000 лв., като средствата се осигуряват от репубканския бюджет . А за общинската администрация „Дофинансиране” те са за сметка на общински приходи.

Със Закона за изменение и допълнениие на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., беше извършена актуализация на бюджета за тази година, в това число и на бюджетните взаимоотношения с общините .

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за община Болярово е в размер на 2 060 447 лева или с 259 753 лв. по-малко спрямо първоначалния план. Снай- голям относителен дял е намалението във функция „Общи държавни служби”, дейност „Общинска администрация „ : 39 111 лв.

Отначалото на 2010 г. са изплатени и предстои изплащане на повече в сравнение с други години обезщетения за пенсиониране на общински служители. А това допълнително натоварва средствата за фонд „Работна заплата”. След направените разчети става ясно , че общият размер на недостига на средства за работна заплата възлиза на 56 235 лв. Поради тази причина и с цел компенсиране на възникналия недостиг бе предложено да бъде намалена числеността но общинската администрация в делегираната държавна дейност с 15 броя и средства за работна заплата в размер 45 750 лв. , като същите бъдат преместени в дейност „Общинска администрация- дофинансиране”. Останалият недостиг на фонд „Работна заплата” ще бъде компенсиран до края на годината чрез ползване на неплатен отпуск в рамките на 1-2 работни дни месечно от всички общински служители.

Ето защо, считано от 1 август 2010 г. се намалява числеността на персонала от 53 бр. на 38 бр. и съответните длъжности, както следва : младши специалист ГРАО- 3 бр.,; младши специалист деловодител – 1 бр.; младши специалист ЧР- 1 БР.; младши специалист ИДОС- 3 бр.; главен специалист ИДОС – 1бр.; главен специалист бюджет– 1 бр.; младши специалист УТТО- 1 бр.; счетоводител – 3 бр.; касиер – 1 бр.

В резултат на това числеността на персонала в дейност „Общинска администрация – дофинансиране” се увеличава от 22 бр. на 37 бр.

С цел намаляване на разходите за издръжка на общинската администрация със заповед на общинския кмет Христо Христов са предприети актуални мерки, които се свеждат до ограничаване на разходите за издръжка на общинската администрация със заповед на общинския кмет Христо Христов са предприети актуални мерки, които се свеждат до ограничаване на разходите за мобилни разговори в рамките на съответната месечна абонаментна такса, като преразходите ще се възстановят от съответните служители чрез удръжки от месечното им възнаграждение. Освен това – решение за закриване по един от телефонните постове в кметствата , а именно : с. Мамарчево 24-14, с. Воден- 236, с. Шарково – 356, с. Г. Крушево – 23- 73, с. Попово- 325, с . Стефан Караджово- 227.

Ще бъде намалена и продължителността на уличното осветление , като за град Болярово тя ще е с времетраене от 21.30 ч. До 2.00 часа, а за останалите населени места от 21.30 до 23.00ч.

Предстои затварянето на уличните чешми в кметствата Шарково, Малко Шарково , Попово и Голямо Крушево.

Значително се намаляват и разчетите за стопански разходи ( канцеларски материали , консумативи за компютърна и друга офис техника)- общо 30 %.

Ползването на климатици ще бъде при температура над 32 градуса.

Тази заповед на кмета Х. Христов ще бъде сведена до знанието на всички общински служители , кметове и кметски наместници и ръководители на бюджетни звена.

Тя е знак на съпричастие на потребностите на ежедневието ни. Мярка , която алармира към нашето разбиране на проблемите и ограниченията, произтичащи от тях.

  •