Начало » Новини » Новинa
Актуално
ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

16 Септември 2010

Лора Величкова

На 16 септември 2010 година от 8.30 часа се проведе извънредното тридесет и седмо заседание на Общинския съвет- Болярово.

На заседанието се разгледаха, обсъдиха и гласуваха докладни относно: кандидатстване на Община Болярово пред Фонд Енергийна ефективност за финансиране на енергиен проект „Административна сграда-2” град Болярово; кандидатстване на Община Болярово пред Фонд Енергийна ефективност за финансиране на енергиен проект „Здравно заведение- поликлиника” град Болярово; преразглеждане на Решение № 358 по т.7 взето на проведено заседание на 21.07. 2010 г. във връзка с намаляване продажната цена на общински имоти с № 000100, № 000176, № 000178, № 000179, № 000093 и № 000131 по КВС на село Попово и имот № 029003 по КВС на с.Камен връх и продажбата им; включване на общината в проекта за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка за децата , навършили петгодишна възраст за учебната 2010/ 2011 година; одобряване на ПУП – Парцеларен план за външно електрозахранване – електропроводно отклонение, подземна кабелна електропроводна линия 20 kv и площадка за изграждане на комплектен трансформаторен пост 20/0,4 kv намираща се в ПИ № 003038 по КВС на Оман,община Болярово; одобряване на ПУП –Парцеларен план за трасе на ел. кабел HH-0.4 kv за външно електрозахранване на приемно- предавателна станция на „Виваком” № BS-3827 на ПИ 046076 по КВС на с. Попово, община Болярово.

  •