Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е № АБ-11-174 ОТ 23.09.2010 ГОД.

23 Септември 2010

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11-174 от 23.09.2010 год.

Управление С,УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,че с Решение № 374/16.09.2010 год. на Общински Съвет гр.Болярово е одобрен проект за ПУП-ПП за външно електрозахранване подземна кабелна електропроводна линия 20 kv и площадка за изграждане на комплектен трансформаторен пост 20/0.4 кV намиращи се в ПИ 003038 по КВС с.Оман ,Община Болярово.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Болярово до Административен съд гр.Елхово.

Спец.ТСУ.......................

/Зл.Иванова/

  •