Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е № АБ-11-173 ОТ 23.09.2010 ГОД.

23 Септември 2010

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11-173 от 23.09.2010 год.

Управление С,УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,че с Решение № 375/16.09.2010 год. на Общински Съвет гр.Болярово е одобрен проект за ПУП-ПП за трасе на ел.кабел НН-0.4 кV за външна електрозахранване на приемо-предавателната станция на „Виваком” № BS3827 на ПИ 046070 по КВС на с. Попово, Община Болярово.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Болярово до Административен съд гр.Елхово.

Спец.ТСУ.......................

/Зл.Иванова/

  •