Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ КЪМ НС И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

29 Октомври 2010

Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри,

От името на българските общини ние, представителите на местната власт, се обръщаме към вас с тревога за сериозните проблеми пред местното развитие и водени от искреното си желание за постигане на обществен консенсус за намиране на балансирани и работещи решения, в защита нуждите на нашите граждани.

Ние си даваме ясна сметка за финансовите затруднения, които изпитва държавата ни в настоящия момент, защото техните последствия изпитваме най-пряко ние като местни власти, като граждани на българските градове и села. Намаляха сериозно нашите местни приходи, намалени бяха трансферите от държавата веднъж в началото на годината, втори път с актуализацията през август – а ние трябва по закон да предоставяме все същите услуги. Местните власти реагирахме адекватно на тези условия: още през 2009 г. приехме и прилагаме наши антикризисни планове, свихме разходите веднъж в началото, след това и през август 2010 г. – накратко, изцедихме всички резерви. Освен извършените съкращения в администрацията приложихме и временни мерки като намалено работно време, излизане в неплатен отпуск и др.

Силното ни безпокойство е породено от очевидното отстъпление от постигнатия консенсус по развитието на децентрализацията (в Стратегия и Програма за децентрализация), и особено по отношение на финансовата децентрализация. Претекстът, че сега изживяваме икономическа криза и фискални затруднения, се използва за да не се прилагат ключови мерки за реформата в местното самоуправление, за подобряване местното развитие и финансовата устойчивост на общините. Дори напротив – с новия проектобюджет намалява дела на общинските разходи в брутния вътрешен продукт. Практически това представлява връщане към финансова централизация. Субсидиите за общинската администрация и за капиталовите разходи са под минимума на нуждите за предоставяне на общински услуги, за елементарно поддържане и възстановяване на общинските пътища и друга инфраструктура.

Затова се обръщаме към народните представители и към централната изпълнителна власт с безпокойство и с надежда за разбиране и подкрепа за следните предложения:

Смятаме, че именно кризата показа нуждата от ускоряване реформата в местните финанси – предоставяне на по-голяма свобода за местните финансови политики, оставянето на по-голяма част от данъците на гражданите там, където те живеят и работят. За активно прилагане на местни политики за икономическо възстановяване и развитие общините се нуждаят са реални стимули и лостове.

Настояваме за осигуряване на адекватно финансиране за недопускане разрушаването на общинския административен капацитет. Този капацитет е граден с много усилия, с национални и общински инвестиции – това е наш човешки капитал. С него ние изпълняваме постоянно разширяващите се законови ангажименти на общините – по тях гражданите чукат на вратите ни и търсят правата си. С него ние разработваме и изпълняваме проекти за усвояване на еврофондове, за което общините имат основна роля. Провал в това отношение ще бъде провал за държавата ни.

Настояваме да се осигурят необходимите средства за елементарно поддържане на общинската инфраструктура, особено за пътищата и за зимното поддържане, за да не допуснем застрашаване живота и здравето на гражданите ни, за осигуряване на що годе нормални условия за живот и труд в нашите градове и села.

Българските граждани познават тези проблеми, защото ежедневно пряко изпитват последствията от тях на гърба си.

Вие, представителите на централната власт знаете за тези проблеми, защото нееднократно сме ги поставяли. Надяваме се да бъде проявена политическата воля за развитие на децентрализацията, за осигуряване именно в условията на криза на минимално необходимите ресурси за предоставяне на местните услуги и условия за живот на гражданите.

  •