Начало » Новини » Новинa
Актуално
СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНАТА – НАСОЧЕНИ КЪМ СЪДБАТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

29 Октомври 2010

На тридесет и деветото заседание на Общински съвет – Болярово общинските съветници обсъдиха докладна записка, внесена от секретаря на общината Ангел Тодоров, във връзка с отчета и развитието на социалните дейности в община Болярово. На територията на общината са разкрити две специализирани институции за предоставяне на социални услуги. Едната е „Дом за възрастни с умствена изостаналост” в село Малко Шарково с 85 места.. Потребителите са настанени в седем блока, като всеки блок има по три или четири спални помещения, баня и тоалетни. Разполагат с голяма занималня и просторна столова. Осигурено е 24 часово медицинско обслужване за нуждите на потребителите. В залите за трудотерапия се водят занимания с около 50 най-тежко увредени жени, с които се работи по програма, разработена съвместно с експерти от Сдружение за подпомагане на домове за хора с увреждания в чужбина – гр. Кьолн, Германия. Черпейки опит от добрите европейски практики, ръководството на дома се стреми да въведе на практика най-доброто в обгрижването, обслужването и социализацията на настанените жени в дома. Другата специализирана институция е „Дом за стари хора”- в село Воден с 30 места. Потребителите на този вид услуга са лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително и на онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Към месец октомври 2010 г. обитателите на дома са 26 души. Целта е задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.

Социалните услуги предоставяни в общността, разкрити на територията в община Болярово са общо пет.

• „Защитено жилище” в село Малко Шарково. През 2005 и началото на 2006 год. с финансовата помощ на „Сдружението за подпомагане на домове за хора с увреждания в чужбина”- гр.Кьолн - Германия, община Болярово и със средства от фонд „Социално подпомагане” е създадено и функционира защитеното жилище в пределите на дома с капацитет 8 жени. Потребителите на този вид услуга са пълнолетни лица с лека и средна степен на умствена изостаналост, прекарали част от живота си в специализираната институция на ДВУИ с. Малко Шарково, но имащи реален шанс за социална интеграция. В защитеното жилище са създадени условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите. Финансирането на „Защитено жилище” е чрез делегиран държавен бюджет с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.

• „Защитено жилище” в гр. Болярово се реализира по проект „Създаване на условия за изграждане на защитено жилище в гр.Болярово”. Извърши се реконструкция на жилищна сграда с цел приспособяването и за живот на осем възрастни лица с умствена изостаналост. Създадоха се условия на хората със специални потребности да живеят в реална градска среда. Потребителите на този вид услуга са пълнолетни лица с лека и средна степен на умствена изостаналост.

• „Защитено жилище за възрастни” в гр. Болярово. През 2008г. се извършва преустройство на сградата на бивша детска градина собственост на общината. Създадоха се условия за достоен живот на 11 възрастни и самотни хора живеещи на територията на общината. Към месец октомври 2010 година капацитетът на Защитеното жилище е запълнен.Потребителите на този вид услуга водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти - като се прилага индивидуален подход съобразен с конкретните потребности на всяко настанено лице. Финансирането на „Защитено жилище” е чрез делегиран държавен бюджет с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения

• „Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Болярово с капацитет от 25 места. Ползватели на услугата са възрастни хора с увреждания от гр. Болярово. Към месец октомври 2010 година ползватели на услугата са 21 лица. ЦСРИ разполага с 4 свободни места. Потребителите се занимават с дейности, уплътняващи свободното им време – игри на шах, карти, гледане и обсъждане на филми, отбелязване на национални празници, отпразнуване на рожденни и именни дни.

• „Обществена трапезария”- От местните дейности е разкрита Обществена трапезария в гр. Болярово, която обслужва 250 души на ден от общината /Болярово, Мамарчево, Шарково, Ситово, Воден, Голямо Крушево, Стефан Караджово, Попово/. Ползвателите на този вид услуга са възрастни и самотни хора, хора с увреждания , които са предимно с ниски доходи. Стойността на храната за едно лице за един ден е 1,50 лв., което включва: супа и основно ястие. Предлаганата храна е разнообразна, ежедневно е включено месо.

С проектно предложение през месец октомври 2009 г. общината кандидатства пред Фонд „Социално подпомагане” за разкриване на „Обществена трапезария” в община Болярово. Дейността по проекта бе насочена към най-нуждаещите се жители на общината - селата Попово и Воден. Фонд „Социално подпомагане” финансира проекта «Обществена трапезария», като отпусна средства в размер на 6 798 лв. за храна на 40 потребители в продължение на 103 дни за периода декември 2009 г до април 2010 г. Разкриването на Обществена трапезария в община Болярово е значим проект за всички жители и най вече за хора с доказани липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни деца и хора. Фонд „Социално подпомагане” финансира продължение на проекта „Обществена трапезария” като отпусна средства в размер на 4 290 лв. за храна на 40 потребители в продължение на 65 дни за периода 01.10.2010 г. до 31.12.2010 г.

Като партньор по проекта ЕТ „Странджа – СИС- Радка Стойкова”- Болярово, пое ангажимента да доставя хляб на потребителите за реализирането на проекта.

От местните дейности са разкрити и функционират клубове на пенсионера в осем населени места на общината /Болярово, Мамарчево, Голямо Крушево, Воден, Стефан Караджово, Попово, Шарково, Горска поляна/. За решаване на социалните въпроси са предвидени средства в общинския бюджет за еднократно подпомагане на нуждаещите се граждани от община Болярово в размер на 11000 лева. Към настоящият момент са подпомогнати 66 лица, след вземане на решение на ОбС - Болярово.

  •