Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ

29 Октомври 2010

разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост. Съгласно чл.8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет определя с наредба реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете. Съгласно чл. З, ал.1, общинската собственост е публична и частна. До 30.09.2010 г. има съставени 3208 акта за имота общинска собственост - частна и публична, от които 155 акта са съставени през 2010 г. От тях 351 са за публична общинска собственост и 2857 за частна общинска собственост. Това стана ясно на тридесет и деветото заседание на Общински съвет – Болярово от докладна записка, внесена от кмета на общината Христо Христов.

За всички имоти - публична общинска собственост са съставени актове за общинска Със закона за общинската собственост се урежда придобиването, управлението и собственост. Имотите и вещите определени със закона са пасищата, мерите и язовирите по ЗСПЗЗ. Имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация са сградите на кметствата, читалища, училища и детски градини. Имотите - публична общинска собственост на кметствата и кметските наместничества са сграден фонд, зелени площи, спортни терени, залесени площи, язовири и части от пасища и мери.

На територията на общината има 89 бр. язовира и водоеми, за които са съставени актове за публична общинска собственост. С решение № 77 от 27.05.2004 г. на Общински съвет са отдадени под наем 36 язовира в селата Воден, Малко Шарково, Попово, Ружица, Ситово, Шарково, Крайново, Вълчи извор, Голямо Крушево, Горска поляна, Денница, Оман, Камен връх, Стефан Караджово, Странджа и гр.Болярово, от тях с Решение № 298/30.03.2006 г. на ОбС - Болярово 5 язовира в селата Малко Шарково, Голямо Крушево, Воден, Попово и Крайново са предоставени безвъзмездно за любителски риболов на ЛРС "Странджа" - Болярово за срок от 5 години .

Приходите от наем язовири за 2009г. са 16913,15лв. В момента се провеждат търгове за язовири и за това все още не са постъпили приходи от наем язовири.

Съгласно чл. 9 имотите - публична общинска собственост задължително се застраховат. За 2009 и 2010 г. те са застраховани. Съгласно чл. 9 ал. 5 - кметът на общината определя вещите - общинска собственост, които подлежат на застраховане. Съгласно чл.10 от ЗОС и Решение № 32/ 27.02.2008 г. в структурата на общината е създаден отдел "Икономически дейности и общинската собственост от шест служители - началник отдел, гл.специалист и младши специалисти. Съгласно чл. 12 от ЗОС имоти и вещите - общинска собственост се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска издръжка.

На основание чл.15, ал.2 от ЗДС Областна управа предоставя в УПРАВЛЕНИЕ на Община Болярово приземния етаж и кабинет от втория етаж от сграда бивш профсъюзен дом - Болярово. Съгласно Решения на МС на Република България, Областен управител на област Ямбол е предоставил на община Болярово безвъзмездно с право на ползване част от първия етаж на сграда бивш профсъюзен дом - Болярово и залата от първия етаж на същата сграда с безвъзмездно право на собственост.

С решения на Общинския съвет общината е предоставила за безвъзмездно ползване за срок от 10 години общински сграден фонд на РДВР - Ямбол за нуждите на Полицейски участък-Болярово и Участъкова служба за противопожарна и аварийна безопасност; на РЕС - Елхово за Граничен полицейски участък – Болярово, както и за нуждите на дирекция "Социални дейности".

Съгласно чл. 12, ал.2 от, ЗОС имотите - публична общинска собственост по чл.З, ал.2, т.2 се управляват от кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници. На всички кметове са предоставени регистри на общинските имоти, в които са описани актовете за общинска собственост за имотите за всяко населено място. С решения на Общинския съвет са предоставени за читалищни нужди общински сгради за народни читалища в Болярово, Попово и Стефан Караджово. Съгласно чл.20 от ЗОС паметници на културата, които са общинска собственост, се ползват по условията и реда, определени в специални закони. На територията такива са: къщата- музей Стефан Караджа в Стефан Караджово и къщата - музей на бита в Болярово.

От нежилищните имоти - частна общинска собственост, са отдадени под наем 24 обекта на ТП "Български пощи", БТК- ЕАД - РУ "Далекосъобщения", РВМС - Ямбол и други частни фирми.

Съгласно чл. 42, ал.1 общинските жилища са за отдаване под наем, за продажба, замяна и обезщетяване, ведомствени и резервни. Приходите от предоставените под наем общински жилища и помещения за 2009 г. са 13 623,45 лева, а за 2010 г. към 30.09 - 12 422,52 лв.

Задълженията на лица, настанени под наем, към 30.09.2010 год. са 22 557,62 лв., натрупани с годините. Някои от длъжниците на общината са: Въчка Тодорова Карева дължи 1428,20 лв., Асен Георгиев Минчев -- 1 927,31 лв, Анка Атанасова Стефанова - 1 423,25 лв., Пенка Емилова Илиева - 1 102,80 лв., Анка Георгиева Минчева - 855,60 лв., Радостин Ничев - 519,75 лв., Христо Иванов Стефанов - 768,80 лв., Михаил Емилов-639,50 лв., Марийка Димитрова Стоянова - 771,40 лв., покойният д-р Красимир Сивов - 1 599,42 лв., Васил Костадинов 590,68 лв., Тодорка Николова Георгиева 508,20 лв., „МОБИЛТЕЛ" ЕАД - София - 1 031,80 лв., покойният Димитър Пеев Стефанов дължи 2621,88 лв.,за което е образувано изпълнително дело.

През 2009-2010 г. са продадени недвижими имоти - общинска собственост - дворни места в някои от населените места в общината: Малко Шарково, Крайново, Ст.Караджово и гр. Болярово. Приходите от продажба на недвижими имоти за 2009г са 14 134 лв., а към 30.09.2010 г. - 1 735,00 лева.

За земеделската земя, възстановена на общината, с решения и скици от ОС "Земеделие и гори" в отдел "Управление на общинската собственост" са съставени актове за общинска собственост. За 14 землища са съставени нотариални актове, а за останалите 6 решенията на ОС "Земеделие и гори"- Болярово са вписани в съда. Всичко възстановената земеделска земя на общината е 60 963,500 дка.

Към 30.09.2010 г. са отдадени под аренда 4 636,173 дка земеделска земя в землищата на селата Попово - 1 804,268 дка; Златиница - 778,609 дка; Ружица-336,824 дка; Горска поляна - 370,840 дка; Иглика - 316,577 дка; Голямо Крушево - 183,183 дка; Воден - 736,134 дка; Ситово - 172,030 дка; Шарково - 14,001 дка; Странджа – 40,096 дка. От тях са изградени 1400,934 дка трайни насаждения сливи и бадеми, в процес на изграждане са 400,377 дка дървоплодни, а 1496,454 дка са за производство на селскостопанска продукция.

През 2009 година са извършени 3 продажби на земеделски земи с договор в нотариална форма и са получени 16 956,00 лв. През 2010 г. до настоящия момент общината е извършила продажба на 990,980 дка земеделска земя от землищата на Ситово, Воден и Стефан Караджово на стойност 223 200,00 лв., за които са съставени 3 договора в нотариална форма.

След влизане в сила на Закона за възстановяване на гори и земи от горския фонд община Болярово е заявила пред поземлена комисия - Болярово 56 477 дка гора за селата Воден - 10 890 дка, Горска поляна - 1 657 дка, Малко Шарково - 4 160 дка, Ситово - 1 500 дка, Странджа - 27 413 дка, Ст. Караджово - 5 737 дка, Шарково - 1 420 дка и гр. Болярово - 3 700 дка. ОС "Земеделие и гори" призна 16 549 дка гора с план за гороразделяне. За същите общината притежава документи за собственост. Признатата гора се намира в землищата - Ст.Караджово - 4 550,400 дка, Странджа - 7 213 дка, Воден - 4000 дка, Крайново - 235,397 дка и Болярово - 550 дка. Със съдебни решения на ЕРС по заведени дела и по отказ на ОС "З и Г" на общината са признати още 36 179 дка гора в землищата на селата: Горска поляна, Малко Шарково, Воден, Странджа, Ситово, Стефан Караджово, Крайново, Голямо Крушево, Ружица, Шарково, Оман и Болярово. За тях общината вече има предоставени скици и протоколи за въвод от ОС "Земеделие и гори" - Болярово. От 56 477 дка заявени гори възстановени на общината са 52 878 дка. За всички имоти, собственост на общината от горския фонд, са съставени актове за общинска собственост.

Добиването на дърва от общински гори е изцяло за задоволяване на местното население. Съгласно одобрения план за ползване на дървесина от общинския горски фонд по лесоустройствения проект община Болярово е добила през 2009 г. - 8763 пр.м'', а към 30.09.2010 г. са добити 7737 пр.м3 и ще се добият още около 1000 пр.м3 дърва за огрев на населението. През 2010 г. е извършена продажба чрез търг на култура "акация" от 265 пл.м"' на стойност 8 757,00 лв. Приходите от добитата дървесина през 2009 г. са 141 876,00 лв., а за 2010 г. към 30 септември 157 961,00 лв. и са в наличност по сметката на общината.

Съставените 3208 акта за имоти общинска собственост - частна и публична подлежат на вписване в Елховския районен съд. Към 30.09.2010 г. са вписани 3178 бр. акта, от които 1300 са вписани през 2009 г. и до 30.09.2010 година. Работи се и по комплектоване на досиетата с необходимите документи, съгласно изискванията на Закона за общинската собственост.

Усилията на общинското ръководство са насочени в издирване, проучване и комплектоване на документите, доказващи собствеността на общината. Издирват се и се завземат нестопанисваните имоти, които след актуване могат да се предоставят под наем и да осигурят приходи към бюджета.

  •