Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е № АБ-11- 4 /18.01.2011 Г.

18 Януари 2011

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11- 4 /18.01.2011 г.

Управление С,УТ и БКС при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработен Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване на ПИ 090035 и ПИ 090036 в землището на с.Малко Шарково, община Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ И БКС”...............................

/Н.Николов/

  •