Начало » Новини » Новинa
Актуално
Р Е Ш Е Н И Е № 429

8 Февруари 2011

Взето е на четиридесет и второто заседание на Общински съвет - Болярово от 28.01.2011 година

По точка 13. от дневния ред по доклад на Христо Христов – кмет на община Болярово, Относно: Одобряване на Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот 05284.240.160 по кадастралната карта на гр.Болярово, УПИ I 240.160- за пречиствателна станция, във връзка с изпълнение на дейностите по проект: “ Създаване на условия за подобряване на базовата инфраструктура на Община Болярово, гр.Болярово”, финансиран по Оперативна програма ” Околна среда 2007—2013 г.”

Общински съвет – Болярово на основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА РЕШИ:

1. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ ОДОБРЯВА проекта за ПУП-ПРЗ / план за регулация и застрояване / за УПИ I 240.160- за пречиствателна станция, местност „Чочоров чеир ” землище гр.Болярово, община Болярово, обл.Ямбол с представените към него схеми, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди , съгласно приложение № 1.

2.На основание на чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА задължава кмета на община Болярово да организира изпълнението на решението на Общинския съвет.

  •