Начало » Новини » Новинa
Актуално
В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ОБСЪДИХА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОДИНА

9 Февруари 2011

Финансовият план е с макрорамка 4700000 лв., което е с милион повече от миналата година

В Болярово се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2011 г. На обсъждането присъстваха: кметът на общината Христо Христов, зам.-кметът Жельо Желев, председателят на ОбС Атанас Дженков, секретарят Нина Терзиева, директорът на Дирекция „Финанси” Мария Янчева, представители на различните отдели, председателите на постоянните комисии към ОбС, кметове и кметски наместници, директори на училища и детски градини, представители на неправителствени организации, читалища, здравеопазване, областни медии, както и редови граждани.

Кметът на общината Христо Христов анализира проекта за бюджет на община Болярово с макрорамка 4700000 лв., което е с близо милион лв. повече от бюджета на предходната година. Поддръжка на инфраструктура, социално осигуряване и грижи, образование, изготвяне и съфинансиране на проекти – това са дейностите, които бяха посочени от него за приоритетни през 2011 г., като едновременно с това акцентира върху заложените по-мащабни мероприятия.

Директорът на дирекция „Финансово-административна” Мария Янчева запозна присъстващите чрез презентация с проекта за бюджет 2011. Общата макрорамка на бюджета за 2011 година е 470000 лв., като от централния бюджет се оформят 2557820 лв., от собствени приходи – 1963539 лв., а преходния остатък е 178641 лв. Бюджетът се разпределя в две направления: държавни дейности с обща стойност 2850000 лв. и местни дейности с 1850000 лв. В държавни дейности парите са разпределени по следния начин: обща субсидия – 2157720 лв.; субсидия за капиталови разходи – 63700 лв.; преходен остатък – 172847 лв.; собствени приходи, дофинансиране и издръжка – 185006 лв.; собствени приходи дофинансиране на капиталови разходи – 271000 лв. В местни дейности финансовите средства се разпределят: собствени приходи – 1507533 лв.; обща изравнителна субсидия – 154500 лв.; субсидия за капиталови разходи – 149500 лв.; преходен остатък – 6067 лв.; за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 32400 лв. Предвидените разходи по дейности са: общи държавни служби – 950100 лв.; отбрана и сигурност – 73782 лв.; образование – 1061755 лв.; здравеопазване – 14266 лв.; социално осигуряване и грижи – 1187162 лв.; БКС и опазване на околната среда – 518798 лв.; култура и спорт – 148835 лв.; икономически дейности и услуги – 645302 лв. резерв – 100000 лв.

За капиталови разходи са предвидени общо 1280951 лв. По функции са: общи държавни служби – 131300 лв.; образование – 219100 лв.; социално осигуряване и грижи – 131700 лв.; култура и спорт – 18000 лв.; БКС и опазване на околната среда – 341386 лв.; икономически дейности и услуги – 439465 лв.

Секретарят на общината Нина Терзиева презентира състоянието на проектната дейност в общината до момента. Тя направи обстоен анализ на изпълняваните проекти. Това са: „Обществена трапезария”, която обслужва 40 потребители от Воден и Попово; подкрепа за „Достоен живот” с шест души потребители на социалната услуга „Личен асистент” и шест души лични асистенти; инициатива „Глобални библиотеки – България”, в която са включени освен библиотеката в гр. Болярово и библиотеките в селата Стефан Караджово, Мамарчево и Воден, като едновременно с това предстои и обучение на библиотекарите. Други проекти, които се изпълняват на територията на общината са „Създаване на условия за подобряване на базовата инфраструктура в гр. Болярово и „Децата – наша обич и тревога”.

Одобрените проекти до момента са: „Здравно заведение – поликлиника, гр. Болярово, община Болярово”; „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ „Д-р Петър Берон” чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност” Наред с това общината има десет подадени проекта, които все още не са минали оценка. Между тях са: „Подобряване на системите за управление на отпадъците в община Болярово и община Кофчаз чрез партньорски подход”; „Подобряване на качеството на живот в общините Болярово и Алпуллу и осигуряване възможности за отдих и спорт”; „Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово” и др.

Отношение по проектобюджета взеха кметовете на селата Мамарчево, Воден и Дъбово. Те високо оцениха проектобюджета и поставиха искания, касаещи съответните населени места. В заключение Костадин Иванов, кмет на Голямо Крушево, направи извода, че в предложения проект за бюджет през 2011 г. нищо не е забравено и никой не е забравен, което естествено прави чест на финансистите и на кмета на общината.

  •