Начало » Новини » Новинa
Актуално
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПК „НАПРЕДЪК”

22 Март 2011

Лора Величкова

На 18 март 2011 година от 10 часа ПК „Напредък” проведе своето годишно отчетно събрание. За председател на събранието беше избран Янко Симеонов, а присъстващи бяха председателят на ПК „Напредък”- град Болярово Христо Петров, членовете на Управителния и Контролния съвет и член- кооператорите. Гости на събранието бяха председателят на Контролния съвет на Кооперативния съюз в Ямбол- Диньо Кондузов и кметът на община Болярово Христо Христов.

Председателят Христо Петров предложи да се започне с едноминутно мълчание в памет на починалите член- кооператори до момента.

След това се утвърдиха решенията на Управителния съвет: за приемане на нови членове, за освобождаване на желаещи и за прехвърляне на дялов капитал от починали членове на техни наследници.

Отчетният доклад за работата на Управителния съвет при ПК „Напредък”през 2010 г. представи председателят Христо Петров. Отчетът е приет на заседание на Управителния съвет, проведено на 23 февруари 2011 г. От него стана ясно, че в период на световна икономическа криза се търсят нови пътища. Към датата на събранието кооперацията има 351 член- кооператори и общо 15 141 лв. дялов капитал.

През изтеклата 2010 година работи в отрасъл „Търговия на дребно” до края на годината с три обекта. В отрасъл „Промишленост” с една фурна в град Болярово и девет броя ракийни казани по селата. В дейността за годината е развита и наемната дейност на отдадени търговски обекти в цялата община. През годината кооперацията е отдала двадесет обекта под наем.

През изтеклата 2010 година ПК „Напредък” провежда 6 заседания на Управителния съвет, на които са взети 37 решения. Извършени са 4 проверки на стоково- материалните ценности, основни средства, малоценни и малотрайни предмети. Проверките са завършили без излишъци и 1681, 79 лв. липси, които са внесени в касата на кооперацията.

През 2010 година в „Търговия на дребно” е реализиран стокооборот 206 830 лв. при 201 052 лв. за 2010 година. Дейността приключва на загуба, но в сравнение с 2009 година се наблюдава намаление на загубата в търговията на дребно с 13 492 лв. , идващи от намаляването на разценките.

Извършени са ремонти на сгради в селата- на търговска сграда в Шарково , изолация на покрив (ресторант „Странджа”) . Ремонтите са на обща стойност 2800 лв.

В промишлената дейност кооперацията успя и тази година да запази производството на хляба. Друга дейност е ракияизваравянето , но тя носи загуба на кооперацията поради слабата реколта през изтеклата година и високите акцизи.

По отношението на транспорта кооперацията разполага с три автомобила, като единият е закупен през текущата година.

С 20 обекта, отдадени под наем през 2010 г. работи кооперацията и приходите от наема са 29 022 лева. Дейността приключва с 21 388 лв. печалба.

Икономическите резултати са през изтеклата 2010 година са: като цяло кооперацията приключва с печалба 7773, 37 лева и след данъчното преобразуване 6676,43. Кооперацията работи със собствени средства. В края на отчетния период в касата има налични 5967 лв., а в банковата сметка 64 421 лв.

Представен беше и отчета за едногодишната дейност на Контролния съвет за 2010 г. от неговия председател Филчо Цонков. Присъстващите член-кооператори приеха финансовия отчет на кооперацията за 2010 година, представен от главният счетоводител Н. Караджова и предложението за разпределението на печалбата за 2010 г. по този отчет. Последва приемането на предложение от Христо Петров за продажба на дълготрайни активи през 2011 година, след което се гласува избирането на дванадесет пълномощници- делегати за събрание на Кооперативния съюз в град Ямбол. Одобриха се и разходите на председателя на кооперацията по организацията и събирането, след което всички присъстващи член- кооператори бяха поканени на празничен обяд.

Освен член- кооператорите, които се включиха с изказвания, мнения и предложения, думата взеха и председателят на Контролния съвет на Кооперативния съюз в Ямбол Диньо Кондузов, и кметът на общината Христо Христов.

Д. Кондузов поздрави председателя, Управителния и Контролния съвет за успешното приключване въпреки тежката икономическа криза- от свое име и от името на председателя на Кооперативния съюз, който не успя да присъства по здравословни причини. Тревожно е,че повечето други кооперации приключват на загуба, а боляровската, въпреки растящата безработица и обезлюдяването на района, приключва на печалба.Единствено тук работи фурната. Въпреки че ПК „Напредък” притежава най- голям сграден фонд, той не може да се оползотвори. Хубаво е,че притежават обработваеми земи и търсят начин за оцеляване. Д. Кондузов посъветва колегите си да помислят за безлихвените заеми, които се отпускат от Централен фонд инвестиции и с досегашната си упорита работа да отворят 107- ма страница на своята история.

Общинският кмет Х. Христов също поздрави ръководството на Управителния съвет за успешното приключване с печалба. Основно, спомена той, загубата се явява в търговията, другите пера са на печалба. Кметът даде предложение да се помисли за ресторант „Странджа”- ако има вероятност обектът да се разработи, може да донесе печалба .

  •