Начало » Новини » Новинa
Актуално
В ХОД Е ПРОГРАМАТА ЗА ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

28 Март 2011

Бинка Величкова

Пролетта е сезонът на обновлението, съзиданието, на безброй промени- в положителен аспект, естествено. Предстоят светли християнски празници, които трябва да бъдат посрещнати подобаващо, нали?

Актуална в това отношение е изготвената от заместник- кмета на община Болярово Жельо Желев „Програма за хигиенизиране и почистване на населените места през периода 14 март- 4 април 2011 година”. Нейната основна цел е : да се предаде приветлив облик на населените места в община Болярово- обществени сгради, междуселски пътища, паркове( гробищни и за отдих), туристически обекти , районите около речните корита , улици, полски и горски пътеки и т.н. В тази програма е фиксирана богата гама от дейности и периодите за изпълнение. Както и съответните отговорници, направляващи реализирането на отделните мероприятия: екологът на общината, кметове и кметски наместници, специалисти от отдели ТСУ, БКС, EVN, ОПУ, директорите на училища, секретарят на МКБППМН и др. А медийните представители( на общинско и областно равнище) да отразяват своевременно тези дейности. Да се отправят призиви за по-масово включване на населението във всички набелязани инициативи чрез местните радиоуредби.

Това са изключително полезни инициативи, свързани с екологичния баланс и с обновяването на средата, в която живеем. За да стане по- здравословно биологическото ни съществуване; за да бъде по- красиво и уютно край нас! Например закупуването и разсаждането на 150 липови дръвчета върху празните места край тротоарите на Болярово, Воден, Стефан Караджово, Попово, Голямо Крушево, Шарково, Мамарчево и покрай обществените заведения, като предварително се поставят оградни съоръжения- за предпазване на фиданките от домашни животни и други вредители.

Предвидени са стимули за най-поддържан терен – около жилищна сграда, обществено заведение, промишлена фирма и т.н.

Важна задача, залегнала в програмата, е ремонтът и поддръжката на спортните съоръжения в гр. Болярово ( стадиона и тенискорта), а също и на базите за спорт в учебните заведения.

Ето и други важни задачи, чието реализиране предстои: почистване на уличните платна, тротоарите и площадите от инертни материали и твърди битови отпадъци; ликвидиране на нерегламентирани сметища в регулационните граници на населените места; обновяване на пътната маркировка по четвъртокласната пътна мрежа; възстановяване на пешеходните пътеки и места за паркиране; почистване на алеите от сухи храсти и мъртва растителност; асфалтови кърпежи на пътни участъци; подмяна на счупени пътни знаци и указателни табели; почистване на отводнителни каналии запушени водостоци; възстановяване на цветните алеи, като се предостави необходимия посадъчен материал; подмяна на повредените осветителни тела в системата на уличното осветление; обновяване на таблата за некролози; ремонт на оградите и порталите на гробищните паркове и сградите за тъжни ритуали.

Една наистина амбициозна програма, утвърдена от общинския кмет Христо Христов, чието изпълнение вече започна. Началото е радващо. Нека бъде такъв и финалът!

  •