Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРИЕТА Е МРЕЖАТА ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2011/ 2012 ГОДИНА

29 Март 2011

Бинка Величкова

През учебната 2010/ 2011 г. общинската образователна система включва: едно СОУ в град Болярово, едно ОУ в село Стефан Караджово, една ЦДГ в Болярво с филиали в селата Воден, Шарково и Стефан Караджово. Това стана ясно на четиридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет- Болярово от София Минева- директор на Дирекция 4Хуманитарни дейности и инвестиционна политика”. В училищата са разкрити 18 паралелки с 285 ученици. Самостоятелни са 15, а три са слети; нет от паралелките в ОУ „Стефан Караджа” са с ученици под установения минимален брой. Те съществуват с решение на ОбС и се дофинансират от общината. СОУ „Д-р Петър Берон” е в списъка на защитените училища. И двете училища са средищни и получиха допълнително финансиране. Децата, подлежащи на задължително училищно обучение в населени места без училища, ежедневно се извозват до съседни селища с училища. Общият брой на пътуващите ученици от първи до дванадесети клас е 145, като 112 ученици пътуват от СУ „Д-р Петър Берон”- гр. Болярово и 33- до ОУ „Стефан Караджа” в Стефан Караджово. Пътуващите ученици над 16 годишна възраст са 25.

Основният нормативен документ, на базата на който се определя броя на децата и учениците в групите и паралелките, е Наредба № 7/ 29.XII.2000 г. на МОН. Облекчения относно формирането на паралелки в училищата позволяват: чл. 11 ал. 1,2,3 и 4. Във връзка с този нормативен документ изключения от минималния брой на учениците в паралелките се допускат: в защитените училища, определени от Министерския съвет; когато броят на учениците в паралелка от първи до дванадесети клас е не по-малко от 10 ученици от два класа.

От чл.11 ал. 2 става ясно, че изключенията от изброените по-горе условия се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнително средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти за съответната дейност. В този дух са и чл.11, ал. 3 и ал. 4, които също изясняват начините за формиране на паралелки под минималния брой.

Във връзка с това местната власт реши: на основание чл.2, ал.6 от гореспоменатата Наредба № 7 определя средна месечна посещаемост на ЦДГ 12 деца; приема мрежата от училища и детски градини в община Болярово за учебната 2011/ 2012, включваща: СОУ в гр. Болярово,ОУ в с. Стефан Караджово; осигурява средства в размер на 19 860 лв. за дофинансиране на делегираната от държавата дейност „Общообразователни училища” за издръжка на 23 ученици от ОУ „Стефан Караджа” за учебната 2011/ 2012 г.

  •