Начало » Новини » Новинa
Актуално
РЕАЛИЗИРАНИ БЯХА ПОРЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА „ДЕЦАТА – НАША ОБИЧ И ТРЕВОГА”

30 Март 2011

Бинка Величкова

На 28 март 2011 г. беше проведен тренинг с учители от двете училища и детските градини на територията на община Болярово. Тази изключително ползотворна за всички участници дейност бе планирана и реализирана по проекта под наслов „Децата - наша обич и тревога”. Проектната идея е разработена по програма „Овластяване на безвластните по време на криза” с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден фонд към института „Отворено общество”- град София. Усилията бяха насочени към подготовката на учителите как да се справят в ситуации на агресия и насилие от деца в учебните заведения по време на обучението, както и към предприемане на мерки за изграждане на трайни нравствени ценности у децата, към разработване на правила за позитивно поведение при подрастващите. Поставена за разглеждане беше и темата за търсене на ефективни, гъвкави подходи за комуникация между родителите и учителите.

Под вещото ръководство на обаятелната доц. д-р Стефка Динчийска от Тракийския университет – гр. Стара Загора участващите в тренинга педагози получиха както полезни теоретични знания, така и практически насоки за действие при сложни, трудни и необичайни ситуации в работата си с децата.

Разгледани бяха взаимодействията родител - ученик, родител - учител, ученик - учител, ученик - ученик. Отделните екипи трябваше да вземат решения по съответните казуси в практически план, тъй като бяха поставени в интересни житейски ситуации. След решаването на всяка задача се правеха нужните изводи.

Изяснена бе разликата между понятията „агресивност в поведението” (частни прояви на агресия) и „агресивно поведение” (хронично се постъпва извън общоприетите правила за благоприличие). Формулирани бяха (на базата на изводи и професионален опит) основните социални умения, така нужни в работата на учителя - при възникване на конфликтни ситуации, а и в постоянните му работни и лични контакти с децата. А именно: умения на комуникации, работа в екип, решаване на проблеми и потушаване на конфликти, презентация и самопрезентация, рефлеския, утвърждаване и защита на цели.

Припомнянето на съответните подходи : личностен, дейностен, интегративен, комплексен, както и наблюдението на социалното обкръжение, в което се движи детето, също ще намерят благодатна почва за прилагането им в ежедневието на преподавателите. Защото всичко това ще ни помогне да бъдем по-бдителни , още по-загрижени за възпитанието на нашите деца. Строги съдници, когато се налага, но и ласкави приятели същевременно, тяхна опора, гордост и закрила.

На следващия ден- 29 март 2011 г., се проведе и тренинг за родители в ОУ „Стефан Караджа” на тема : „Как да общуваме с децата?”. Участваха родители и деца в риск от целевата група по проекта. Чрез подходящи форми на родителите бяха дадени разяснения да проверяват познават ли добре своите деца( техните наклонности, обществени прояви, приятелска среда) и как да общуват пълноценно с тях. Чрез подходящи примери от реалността сладкодумната доц. Динчийска убедително даде ценни насоки за взаимоотношенията между деца и родители.

Използвани бяха множество интерактивни методи: мозъчна атака, дискусия, картинен тест, решаване на казуси.

Всички участници ( и децата, и техните родители) проявиха активност, провокирани от интересната тема. Получи се оживен диалог, а формулираните изводи несъмнено ще подпомогнат занапред родителите при възпитаването на техните деца, улеснявайки комуникацията с тях.

  •