Начало » Новини » Новинa
Актуално
СИНДИКАЛНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

14 Април 2011

Лора Величкова

На 11.04.2011 г. в 17.00 часа се проведе общо събрание на общинската администрация Болярово. За председател на събранието бе избран Христо Христов, кмет на община Болярово, а за протоколчик Петя Димова.

Председателят на събранието предложи то да протече при следния дневен ред: запознаване с правилника за вътрешния трудов ред; запознаване с вътрешните правила за административно обслужване; избор на синдикално ръководство; предстоящи профилактични прегледи на 12. и 13 май – кардиограма, изследвания, общ преглед; организиране на работния ден в четвъртък – пазарен ден.

Мария Янчева директор на дирекция “АФ”, запозна присъстващите с правилника за вътрешния трудов ред. Отношение взе Николай Михалев – специалист ТСУ – правилникът за вътрешния трудов ред да бъде отворен за предложения до 15.04.2011 г. А Христо Христов, кмет на община Болярово, предложи до 15.04.2011 г. да се дадат предложения, относно пазарния ден.

Нина Терзиева, секретар при Община Болярово, запозна присъстващите с вътрешните правила за административно обслужване.

Отношение взе Мария Янчева, директор на дирекция “АФ”: предлага във времето от 13,00 до 14,00 часа в отдел МДТ при община Болярово да не се работи с клиенти поради необходимостта от технологично време за отчитане на приходите в банка ДСК

След последвалите разисквания присъстващите на събранието взеха решения за: приемане на правилника за вътрешния трудов ред с направените предложения; приемане на вътрешните правила за административно обслужване с направените предложения.

Реши се единодушно да се избере ново ръководство, тъй като старото не се справя с поставените задачи за изработване на колективен трудов договор, събиране на членския внос и членство в Федерацията на държавното управление и организации при КНСБ. Синдикалното ръководство да се състои от 5 члена: Анелия Кирова – председател, Димитрина Кирова – касиер и членове: Йовка Дженкова, Веска Христова и Дойчо Христов.

Нина Терзиева предложи обедната почивката на общинската администрация в четвъртък, когато е пазарен ден, да бъде от 11,30 до 12,30 часа, а Илия Николов – обедната почивката на общинската администрация в четвъртък, когато е пазарен ден, да бъде от 11,00 до 12,00 часа. Но въпреки предложенията на гореупоменатите лица за промяна на работното време в четвъртък, пазарният ден, събранието не прие промяната.

Христо Христов обърна внимание за стриктното носене на баджовете през работно време от общинската администрация. Информира присъстващите за предстоящите профилактични медицински прегледи на 12 и 13 май 2011 г.

  •