Начало » Новини » Новинa
Актуално
СЪОБЩЕНИЕ

19 Април 2011

О Б Щ И Н А Б О Л Я Р О В О, О Б Л А С Т Я М Б О Л С К А

З А П О В Е Д

№ РД-5- 198/ 18.04.2011 година

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.1 от Наредба 5 за РПУРОИ, Решение с № 372 взето с Протокол № 37/16.09.2010 година на Общински съвет Болярово

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост /земеделска земя/ в землището на с.Попово и с.Камен връх, както следва:

- ПИ № 000100 с площ 199,865 дка, от които 189,148 дка Х категория и 10,717 дка V категория, НТП-храсти в местността “Исуфларска кория”, по КВС на с.Попово съставляващ при граници на имота:ПИ № 000098; № 000092; № 000088; № 000089 и № 138001 с начална цена, 63 757,00 /шестдесет и три хиляди, седемстотин петдесет и седем / лева.

- ПИ № 000178 с площ 262,056 дка, V категория в местността “Исуфларска кория”, НТП-храсти по КВС на с.Попово при граници на имота:ПИ № 000092; № 000177; № 000184; № 000179; № 000203 с начална цена, 85 168,00 / осемдесет и пет хиляди, сто шестдесет и осем/ лева.

- ПИ № 000179 с площ 47,400 дка, от които 34,915 дка са V категория и 12,485 дка са ІV категория, НТП-храсти в местността “Исуфларска кория”, по КВС на с.Попово при граници на имота:ПИ № 000092; № 000178; № 000184; № 000185; № 000186 с начална цена, 15 600,00 /петнадесет хиляди, шестстотин / лева.

- ПИ № 000093 с площ 173,701 дка, от които 119,869 дка са Х категория и 53,832 дка са V категория, НТП-храсти в местността “Дуплева могила” по КВС на с.Попово при граници на имота:ПИ № 000094; № 000085; № 000758; № 000201 с начална цена, 57 321,00 / петдесет и седем хиляди, триста дадесет и един / лева.

- ПИ № 000131 с площ 147,894 дка, Х категория, НТП-храсти в местността “Дуплева могила”, по КВС на с.Попово при граници на имота:ПИ № 000110; № 000096; № 000085; № 000094; № 000096 с начална цена, 43 925,00 / четиридесет и три хиляди, деветстотин двадесет и един/ лева.

- ПИ № 029003 с площ 285,439 дка, ІХ категория, НТП-храсти в местността “Чала баир”, по КВС на с.Камен връх при граници на имота:ПИ № 000617; № 000604; № 000076; № 000907; № 000901; № 000605; № 029001; № 029002; № 000122; № 000346; № 000901; 013162; 013163; 013165; 000725; 013167; 013169 с начална цена, 82 800 /осемдесет и две хиляди, осемстотин/ лева.

Имотите се продават при следните условия:

1. право да участва в търга ще има всеки, който предварително представи:

- идеен проект за фотоволтаичен парк;

2. спечелилият търга, се задължава:

- в двугодишен срок от подписването на договора да промени предназначението на земята от земеделска за строителство;

- в четири годишен срок от подписването на договора да се внесе за одобряване проекта за строителство от ЕС или гл.архитект на общината;

- в пет годишен срок от подписването на договора да бъде изграден фотоволтаичния парк;

- при неизпълнение на всяко едно условие да се заплаща неустойка от купувача 30% от продажната цена на общината.

Търгът ще се проведе на 09.05.2011 год. от 14.00 часа в сградата на общината.

Желаещите да участват в търга да подадат в стая № 16 на общината до 12.00 часа на 09.05.2011 год. следните документи:

1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.

2. Решение за регистрация на фирмата.

3. Удостоверение за актуално състояние фирмата издадено не по рано от 15 дни от датата на търга.

4. Удостоверение от НАП, че фирмата няма задължения.

5. Квитанция за внесен депозит – 10% от общата стойност от касата на общината.

6. Квитанция за внесена такса за участие в търга – 5.00 лв. за имота, от касата на общината.

7. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие

Търгът ще се проведе на 09.05.2011 год. от 14.00 часа в сградата на общината. При липса на кандидати ще се провеждат повторни търгове всеки понеделник до 27.06.2011 г. включително от 14,00 часа при същите условия.

За справки тел.: 04741/69-06; 69-11

ЙД/

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:__________________

/Христо Христов/

  •